ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ރިސެސް މިއަދު ފަށައިފި

ޕަބްލިޝްކުރެވުނު ތާރީޚް: 2014-12-01

ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީންގެ ޢާއްމު މަޖިލީހުން ނިންމާފައިވާ ގޮތުގެމަތިން، ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ އަހަރު ފަހު ރިސެސް މިއަދު 01 ޑިސެންބަރ 2014 އިން ފެށިގެން ފަށައިފިއެވެ. ޖުވެނައިލް ކޯޓުން އަހަރު ފަހު ރިސެސްއަށް ދިއުމަށް ނިންމާފައިވާ މުއްދަތަކީ 01 ޑިސެންބަރ 2014 އިން ފެށިގެން 15 ޑިސެންބަރ 2014 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށެވެ.

ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ރިސެސްގެ މުއްދަތުގައި، ކޯޓުން ބަލަމުން ގެންދާ މައްސަލަތަކުގެ އަޑުއެހުންތައް ކުރިޔަށް ގެންދިއުން ފިޔަވައި، ޝަރީޢަތްތަކާއި ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން މަސައްކަތްތަކާއި، ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި 24 ގަޑިއިރުތެރޭ ފަނޑިޔާރެއްގެ ކުރިމައްޗަށް ޙާޟިރުކޮށް ގޮތެއް ނިންމުމަށްޓަކައި ގެނެވޭ ކުދިންގެ މައްސަލަތައް ކުރިޔަށް ގެންދެވޭނެއެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން، މައްސަލަތައް ބަލައިގަތުމާއި، ރިޕޯޓު ދޫކުރުމާއި، ޝަރީޢަތްތަކާއި ގުޅޭ ލިޔުންތައް ދޫކުރުންފަދަ އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް ކުރިޔަށް ގެންދެވޭނެއެވެ.

ރިސެސްގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި، ޖުވެނައިލް ކޯޓުން ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ޚާއްޞަ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި، ކޯޓުގެ މަސައްކަތްތަކާއިގުޅޭ ޕްރޮސީޖަރ މެނުއަލްތައް ލިޔެ އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމާއި އަދިވެސް ބައެއް މުހިއްމު އެހެނިހެން މަސައްކަތްތައް ކުރުން ހިމެނެއެވެ.


އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް


ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޓްރެއިނިންގ ގެ 15 ވަނަ ބުރު ގައި ފެސިލިޓޭޓަރުންގެ ގޮތުގައި ޖުވެނައިލް ކޯޓުން ބައިވެރިވެއްޖެ.

ޕަބްލިޝްކުރެވުނު ތާރީޚް: 2014-09-08

31އޯގަސްޓް 2014 އިން 20 ސެޕްޓެންބަރު 2014 އަށް، ށ. ފުނަދޫގައި ބޭއްވުނު، ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޓްރެއިނިންގގެ 15ވަނަ ބުރުގައި ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ފަރާތުން ފެސިލިޓޭޓަރުންގެ ގޮތުގައި ބައިވެރިވެއްޖެއެވެ.


އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް


15 އަހަރުގެ ކުއްޖަކަށް ރައްކާތެރިކަން ލިބިދިނުމުގެ އަމުރެއް މިނިސްޓްރީ އޮފް ލޯ އެންޑް ޖެންޑަރގެ މައްޗަށް ޖުވެނައިލް ކޯޓުން ނެރެފި

ޕަބްލިޝްކުރެވުނު ތާރީޚް: 2014-08-17

އަހަރުގެ ކުއްޖަކަށް ދައުލަތުގެ ރައްކާތެރިކަން ލިބިދިނުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ލޯ އެންޑް ޖެންޑަރަގެ މައްޗަށް ޖުވެނައިލް ކޯޓުން އަމުރެއް ނެރެފިއެވެ.


އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް


އިޢުލާނާއި އެންގުން

ނޯޓު: މިބައިގާ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ނެތް