2016 ވަނަ އަހަރުގެ ތަފާސްހިސާބު ރިފޯޓު

ޕަބްލިޝްކުރެވުނު ތާރީޚް: 2017-01-17

2016 ވަނަ އަހަރު ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ތަފާސްހިސާބު ރިޕޯޓުގައި ހިމެނިފައިވާނީ ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް 2016 ވަނަ އަހަރު ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނަރަލްގެ އޮފީހުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކާ ގުޅޭ ތަފާސްހިސާބުތަކާއި، ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރެވޭ ކުދިންގެ ބަންދާއިމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށްޓަކައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތަފާސްހިސާބުތަކާއި ކުށްކުރާ ކުދިން އިޞްލާޙުކޮށް އަނބުރާ މުޖުތަމަޢަށް ގެނައުމަށްޓަކައި ކޯޓުން ދޭ ފުރުޞަތުތަކާގުޅޭ ތަފާސްހިސާބު މަޢުލޫމާތެވެ…


އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް


ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ރިސެސް މިއަދު ފަށައިފި

ޕަބްލިޝްކުރެވުނު ތާރީޚް: 2016-12-01

ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީންގެ ޢާއްމު މަޖިލީހުން ނިންމަވާފައިވާ ގޮތުގެމަތިން، ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ މިއަހަރުގެ ރިސެސް މިއަދު، 01 ޑިސެންބަރު 2016 އިން ފެށިގެން ފަށައިފިއެވެ. ޖުވެނައިލް ކޯޓު މިއަހަރު ރިސެސްއަށް ދިއުމަށް ނިންމާފައިވާ މުއްދަތަކީ..


އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް


ކުށްކުރާ ކުޑަކުދިން ބައިތިއްބާފައިތިބޭ ދޫނިދޫ ޖަލަށް ޖުވެނައިލް ކޯޓުން ޒިޔާރަތްކޮށްފި.

ޕަބްލިޝްކުރެވުނު ތާރީޚް: 2016-11-13

ތަފާތު ކުށްތަކުގައި ޖަލުގައި ބަންދުކޮށްފައި ތިބޭ ކުޑަކުދިން ބައިތިއްބާފައި ތިބޭ މަރުކަޒުތަކުގެ ޙާލަތު ދެނެގަތުމުގެ ގޮތުން، 23 އޮގަސްޓު 2016 ވީ އަންގާރަ ދުވަހު...


އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް