އަސީލްގެ މަރުގެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ދެ ޚަބީރެއްގެ ރައުޔު ނަގައިފި.

ޕަބްލިޝްކުރެވުނު ތާރީޚް: 2015-08-18

23 އޯގަސްޓް 2014 ދުވަހު 20:45 އެހައިކަށްހައިއިރު، ދިދިގޯޅި ތެރޭގައި ހުންނަ ''އަގޯރާ އެކްސްޕްރެސް'' ފިހާރަ ކުރިމަތީގައި ބަޔަކު ތިއްބައި، ސައިކަލުތަކެއްގައި އެތަނަށް ދިޔަ ބަޔަކު، އެތާ ތިބި މީހުންނަށް ތޫނު އެއްޗަކުން ޙަމަލާދިނުމުގެ ސަބަބުން، ލިބުނު އަނިޔާތަކަށް ބޭސްފަރުވާކުރަމުން ދަނިކޮށް ތ.ތިމަރަފުށި ބުލޫނިޔާގެ އަސީލް އަޙްމަދު މަރުވެފައިވާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރ 10/90 (ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 2 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާ ޙަވާލާދީ، އެޤާނޫނުގެ 6 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ދެ ކުއްޖެއްގެ މައްޗަށް ޓެރަރިޒަމްގެ ދަޢުވާ 12 ފެބްރުވަރީ 2015 ވަނަ ދުވަހު، ދައުލަތުން ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައާ ގުޅިގެން، ދައުލަތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ކިތާބީ ހެކިތަކުގެ ތެރެއިން ސީން އޮފް ކްރައިމް ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޚަބީރުންގެ ބަސް މިއަދު ނަގައިފިއެވެ. ކުރިޔަށް މި މައްސަލަ 24 އޯގަސްޓު 2015 ވަނަ ދުވަހަށް ޝެޑިއުލްކުރެވިފައިވާއިރު، އެ ދުވަހުގެ މަޖިލީހުގައި ކިތާބީ ހެކިތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މެޑިކޯ ލީގަލް ރިޕޯޓާ ގުޅިގެން އެ ރިޕޯޓު ތައްޔާރު ކުރެއްވި ޚަބީރުންގެ ރައުޔު ނެގުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. 


އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް


އަސީލްގެ މަރުގެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ދަޢުވާލިބޭ ދެ ކުދިންގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ދިފާޢީ ހެކިންގެ ހެކިބަސް ނަގައި ނިމިއްޖެ.

ޕަބްލިޝްކުރެވުނު ތާރީޚް: 2015-07-09

23 އޯގަސްޓް 2014 ދުވަހު 20:45 އެހައިކަށްހައިއިރު، ދިދިގޯޅި ތެރޭގައި ހުންނަ ''އަގޯރާ އެކްސްޕްރެސް'' ފިހާރަ ކުރިމަތީގައި ބަޔަކު ތިއްބައި، ސައިކަލުތަކެއްގައި އެތަނަށް ދިޔަ ބަޔަކު، އެތާ ތިބި މީހުންނަށް ތޫނު އެއްޗަކުން ޙަމަލާދިނުމުގެ ސަބަބުން، ލިބުނު އަނިޔާތަކަށް ބޭސްފަރުވާކުރަމުން ދަނިކޮށް ތ.ތިމަރަފުށި ބުލޫނިޔާގެ އަސީލް އަޙްމަދު މަރުވެފައިވާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރ 10/90 (ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 2 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާ ޙަވާލާދީ، އެޤާނޫނުގެ 6 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ދެ ކުއްޖެއްގެ މައްޗަށް ޓެރަރިޒަމްގެ ދަޢުވާ 12 ފެބްރުވަރީ 2015 ވަނަ ދުވަހު، ދައުލަތުން ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތްތަކުން ދިފާޢުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ހެކިންގެ ހެކިބަސް ނަގައި ނިމިއްޖެއެވެ. ދަޢުވާލިބޭ ކޮންމެ ކުއްޖެއްގެ ފަރާތުންވެސް ދިފާޢުގައި ހުށަހަޅާފައިވަނީ ދެ ހެކިންނެވެ……


އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް


2015 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަތަރު މަސްދުވަހުގެ ތަފާސްހިސާބު ރިޕޯޓް

ޕަބްލިޝްކުރެވުނު ތާރީޚް: 2015-07-05

2015 ވަނަ އަހަރު ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ތަފާސްހިސާބުގެ މައްޗަށް ބަލާލެވިފައިވާ، މި ކަރުދާހުގައި، ހިމެނިފައިވާނީ ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް 2015 ވަނަ އަހަރު ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނަރަލްގެ އޮފީހުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކާ ގުޅޭ ތަފާސްހިސާބުތަކާއި، ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރެވޭ ކުދިންގެ ތެރެއިން ބަންދާއިމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށްޓަކައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުގެ އިތުރުން ކޯޓުން ކުރިއަށް ގެންދާ އިޞްލާޙީ ޕްރޮގްރާމުގެ މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ 4 މަސްދުވަހުގެ ތަފާސްހިސާބެވެ………


އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް


އިޢުލާނާއި އެންގުން

ނޯޓު: މިބައިގާ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ނެތް