ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާއި ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ނިޒާމާބެހޭ ސެމިނާރުގައި ޖުވެނައިލް ކޯޓުން ބައިވެރިވެއްޖެ

ޕަބްލިޝްކުރެވުނު ތާރީޚް: 2019-12-09

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުޑީޝަލް އެކެޑެމީ އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން، 2019 ނޮވެންބަރު 24 އިން 2019 ނޮވެންބަރު 28 އަށް ލ. އަތޮޅުގައި ކުރިޔަށް ގެންދެވި، ''ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާއި ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ނިޒާމާބެހޭ ސެމިނާރު'' ގައި ޖުވެނައިލް ކޯޓުން ބައިވެރިވެއްޖެއެވެ.


އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް


ދުނިޔޭގެ ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ހއ. އަތޮޅުގައި ކުރިއަށްގެންދެވުނު ހަރަކާތްތަކުގައި ޖުވެނައިލް ކޯޓުން ބައިވެރިވެއްޖެ

ޕަބްލިޝްކުރެވުނު ތާރީޚް: 2019-12-09

ދުނިޔޭގެ ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ނޮވެންބަރު މަހުގެ 15 އިން 20 އަށް ހއ. އަތޮޅުގައި ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ހަރަކާތްތަކުގައި ޖުވެނައިލް ކޯޓުން ބައިވެރިވެއްޖެއެވެ. މި ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވުނު ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހއ.އަތޮޅުގެ 14 ރަށުގައި، ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުންނާއި ބެލެނިވެރިންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަންތައް ކުރިޔަށްގެންދިއުމާއި، ދުވަހާގުޅޭ ޝިޢާރުތައް ހިމެނޭ ބިލްބޯޑުތައް ހުޅުވުން ހިމެނުނެވެ. 


އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް


ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ރިސެސް މިއަދު ފަށައިފި

ޕަބްލިޝްކުރެވުނު ތާރީޚް: 2019-12-02

ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީންގެ ޢާއްމު މަޖިލީހުން ނިންމާފައިވާ ގޮތުގެމަތިން، ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ އަހަރު ފަހު ރިސެސް މިއަދު 01 ޑިސެންބަރު 2019 އިން ފެށިގެން ފަށައިފިއެވެ. ޖުވެނައިލް ކޯޓުން އަހަރު ފަހު ރިސެސްއަށް ދިއުމަށް ނިންމާފައިވާ މުއްދަތަކީ 01 ޑިސެންބަރު 2019 އިން ފެށިގެން 20 ޑިސެންބަރު 2019 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށެވެ.


އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް