ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް އިސް ޤާޟީއަކު އައްޔަންކުރައްވައިފި.

ޕަބްލިޝްކުރެވުނު ތާރީޚް: 2018-05-29

ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ އިސްޤާޟީގެ މަޤާމަށް ޏ.ފުވައްމުލަކު، ދިގުވާޑު ، މުނިޔާގެ، އަލްއުސްތާޛު ސަޢީދު އިބްރާހީމް، 28 މެއި 2018 ވަނަދުވަހު ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަނުން ވަނީ އައްޔަންކުރައްވާފައެވެ. 


އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް


2017 ވަނަ އަހަރުގެ ތަފާސްހިސާބު ރިފޯޓު

ޕަބްލިޝްކުރެވުނު ތާރީޚް: 2018-01-29

މި ރިޕޯޓުގައި ހިމެނިފައިވާނީ ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް 2017 ވަނަ އަހަރު ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނަރަލްގެ އޮފީހުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކާ ގުޅޭ ތަފާސްހިސާބުތަކާއި، ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރެވޭ ކުދިންގެ ބަންދާއިމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށްޓަކައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތަފާސްހިސާބުތަކާއި ކުށްކުރާ ކުދިން އިޞްލާޙުކޮށް އަނބުރާ މުޖުތަމަޢަށް ގެނައުމަށްޓަކައި ކޯޓުން ދޭ ފުރުޞަތުތަކާގުޅޭ ތަފާސްހިސާބުތަކާއި ތަޙުޤީޤު މަރުޙަލާގައި ކޯޓުން ނެރޭ އަމުރުތަކުގެ ތަފާސްހިސާބުގެ މަޢުލޫމާތެވެ. 


އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް


ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާއި ކުޑަކުދިންގެ ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމާބެހޭ މަހާސިންތާގައި ޖުވެނައިލް ކޯޓުން ބައިވެރިވެއްޖެ

ޕަބްލިޝްކުރެވުނު ތާރީޚް: 2017-10-03

ނޭޝަނަލް ޖުޑީޝަލް ކޮންފަރެންސް 2017 އާ ގުޅުވައިގެން، 2017 ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 13-16 އަށް ބަންޑޮސް މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓުގައި ކުރިޔަށްދިޔަ ''ސިމްޕޯސިއަމް އޮން ޗައިލްޑް ރައިޓްސް އެންޑް ދަ ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ސިސްޓަމް'' މަހާސިންތާގައި ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެއްޖެއެވެ. މިމަހާސިންތާއަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުޑީޝަލް އެކަޑަމީ އާއި ޔުނިސެފާއި ޖުވެނައިލް ކޯޓު ގުޅިގެން ބޭއްވި މަހާސިންތާއެކެވެ. މި މަހާސިންތާގައި ކަމާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާތަކުން ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާއި ކުޑަކުދިންގެ ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުގައި މިހާރު ހުރި ގޮންޖެހުންތަކާއި އެކަންކަން ޙައްލުކުރުމާ ބެހޭގޮތުން ދިރާސާ ކަރުދާސްތަކެއް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. 


އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް