ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުންނަށް އެންޓި ކޮރަޕްޝަންއާބެހޭ ޓްރޭނިންގ ސެޝަންތަކެއް ބާއްވައިފި

ޕަބްލިޝްކުރެވުނު ތާރީޚް: 2016-01-25

 ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުންނަށް އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ޓްރެއިނިންގ ވޯކްޝޮޕެއް 23 ޖަނަވަރީ 2016 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބާއްވައިފިއެވެ. މި ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމު ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވަނީ، އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނާއި ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ގުޅިގެންނެވެ. 6 ގަޑިއިރުގެ މި ޓްރޭނިންގ ވޯކްޝޮޕް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ދެ ސެޝަނަކަށް ބަހާލެވިގެން ކޮންމެ ސެޝަނެއް ތިން ގަޑިއިރަށެވެ. މި ވޯކްޝޮޕްގައި ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުން ފިއަވައި، ހުރިހާ ލެވެލްއަކުން 22 މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެފައި ވެއެވެ…


އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް


2015 ވަނަ އަހަރު ނިމުނު މައްސަލަތަކުގެ ރިޕޯޓްތައް ކޯޓުގެ ވެބްސައިޓަށް އަޕްލޯޑް ކުރެވިއްޖ

ޕަބްލިޝްކުރެވުނު ތާރީޚް: 2016-01-13

2015 ވަނަ އަހަރު ޖުވެނައިލް ކޯޓުން ނިންމި މައްސަލަތަކުގެ ރިޕޯޓްތައް ވެބްސައިޓަށް އަޕްލޯޑް ކުރެވިއްޖެއެވެ. 2015 ވަނަ އަހަރު ޖުވެނައިލް ކޯޓުން ނިންމި މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން، ހެކިން ސިއްރުކޮށްދިނުމަށް އެދިފައިވާ މައްސަލަތައް ފިޔަވައި، އެހެން ހުރިހާ މައްސަލައެއްގެ ރިޕޯޓް މިހާރު ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ވެބްސައިޓުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ. ކުޑަކުދިންގެ މައްސަލަތަކަކީ ސިއްރު މައްސަލަތަކަކަށް ވުމުން، މި މައްސަލަތައް ވެބްސައިޓަށް އަޕްލޯޑް ކޮށްފައިވަނީ، ކުއްޖާއާ ގުޅުންހުރި އެންމެހައި މަޢުލޫމާތުތައް އުނިކުރުމަށްފަހުގައެވެ…


އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް


ޖުވެނައިލް ކޯޓާއި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ ގުޅިގެން އިސްލާމިކް ކައުންސެލިން ސެޝަންތަކެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

ޕަބްލިޝްކުރެވުނު ތާރީޚް: 2015-12-31

ކުށްކުރާ ކުދިން އިޞްލާޙުކޮށް އަނބުރާ މުޖުތަމަޢަށް ގެނައުމަށްޓަކައި، ޖުވެނައިލް ކޯޓުން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއާއި ގުޅިގެން އިސްލާމިކް ކައުންސެލިންގ ސެޝަންތަކެއް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. މިއަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހު ކުރިޔަށް ގެންދަން ފެށުނު މި ސެޝަންތަކަށް ކުޑަ މެދުކެނޑުމެއް އައުމަށްފަހު، މިހާރުވަނީ އަލުން މި ސެޝަންތައް ކުރިޔަށް ގެންދަން ފެށިފައެވެ. މިގޮތުން ސެޝަންތައް ކުރިޔަށް ގެންދެވުނު ފަސްމަސް ދުވަސް ތެރޭގައި، ޖުމްލަ 15 ކުއްޖަކަށް އިސްލާމިކް ކައުންސެލިން ސެޝަން ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވެއެވެ…


އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް


އިޢުލާނާއި އެންގުން

ނޯޓު: މިބައިގާ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ނެތް