ޖުވެނައިލް ކޯޓުގައި ދީނީ ދަރުސެއް ބާއްވައިފި

ޕަބްލިޝްކުރެވުނު ތާރީޚް: 2014-07-21

ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ރެކްރިއޭޝަން ކުލަބުގެ ފަރާތުން އިސްނަގައިގެން، ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށް، 18 ޖުލައި 2014 ވީ ހުކުރުދުވަހުގެ ރޭ، ޖުވެނައިލް ކޯޓުގައި ދީނީ ދަރުސެއް ބާއްވައިފިއެވެ.


އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް


ޖުވެނައިލް ކޯޓުގައި އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރަކު ހަމަޖައްސައިފި

ޕަބްލިޝްކުރެވުނު ތާރީޚް: 2014-07-17

ޤާނޫނު ނަންބަރު 2014/1 (މަޢުލޫމާތު ހޯދާ ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނު) ގެ 36 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި ޙަވާލާދީ އެޤާނޫނު ގެދަށުން ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ އިންފޮރމޭޝަން އޮފިސަރެއްގެ ގޮތުގައި ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް އޮފިސަރ ޝިނާޒާ މުޙައްމަދު ދީދީ ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.


އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް


ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ އަހަރުމެދު ރިސެސްއަށްފަހު ޝަރީޢަތްތައް ކުރިޔަށް ގެންދަން މިއަދު ފަށައިފި

ޕަބްލިޝްކުރެވުނު ތާރީޚް: 2014-07-02

ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ އަހަރުމެދު ރިސެސް ނިންމުމަށްފަހު، ކޯޓުގައި އަލުން ޝަރީޢަތްތައް ކުރިޔަށް ގެންދަން މިއަދު ފަށައިފިއެވެ.


އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް


އިޢުލާނާއި އެންގުން

ނޯޓު: މިބައިގާ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ނެތް