ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ރިސެސް މިއަދު ފަށައިފި

ޕަބްލިޝްކުރެވުނު ތާރީޚް: 2019-12-02

ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީންގެ ޢާއްމު މަޖިލީހުން ނިންމާފައިވާ ގޮތުގެމަތިން، ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ އަހަރު ފަހު ރިސެސް މިއަދު 01 ޑިސެންބަރު 2019 އިން ފެށިގެން ފަށައިފިއެވެ. ޖުވެނައިލް ކޯޓުން އަހަރު ފަހު ރިސެސްއަށް ދިއުމަށް ނިންމާފައިވާ މުއްދަތަކީ 01 ޑިސެންބަރު 2019 އިން ފެށިގެން 20 ޑިސެންބަރު 2019 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށެވެ.


އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް


''ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޓްރެއިނިންގ'' ޕްރޮގްރާމުގެ 27 ވަނަ ބުރުގައި ފެސިލިޓޭޓަރުންގެ ގޮތުގައި ޖުވެނައިލް ކޯޓުން ބައިވެރިވެއްޖެ.

ޕަބްލިޝްކުރެވުނު ތާރީޚް: 2019-10-30

2019 އޮކްޓޫބަރު 20 އިން 2019 އޮކްޓޫބަރު 24 ގެ ނިޔަލަށް ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޔުނިޓުން އިންތިޒާމްކޮށް ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ''ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޓްރެއިނިންގ'' ޕްރޮގްރާމުގެ 27 ވަނަ ބުރުގައި ފެސިލިޓޭޓަރުންގެ ގޮތުން ޖުވެނައިލް ކޯޓުން ބައިވެރިވެއްޖެއެވެ. 


އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް


ޖުވެނައިލް ކޯޓުން ޕްރޮސެކިއުޓަރުންގެ މަހާސިންތާގައި ބައިވެރިވެއްޖެ

ޕަބްލިޝްކުރެވުނު ތާރީޚް: 2019-06-18

2019 ޖޫން 15 އިން ފެށިގެން 2019 ޖޫން 17 ގެ ނިޔަލަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން އިންތިޒާމްކޮށް ކުރިޔަށް ގެންދެވި ޕްރޮސެކިއުޓަރުންގެ މަހާސިންތާގައި ޖުވެނައިލް ކޯޓުން ބައިވެރިވެއްޖެއެވެ. ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ފަރާތުން މި މަހާސިންތާގައި ބައިވެރިވީ، ކޯޓުގެ އިސްޤާޟީ އަލްއުސްތާޛް ސަޢީދު އިބްރާހީމްއާއި އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް އޮފިސަރުން ކަމުގައިވާ ސަލްމާ އަޙްމަދާއި، ފާޠިމަތު ސާޖިދާއާއި ޝިނާޒާ މުޙައްމަދު ދީދީއެވެ.


އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް