ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްއިން ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް ކެނޑިކަމަށް ބެލެވޭ މައްސަލަ ތަޙްޤީޤުކުރުމަށް ފޮނުވައި.

ޕަބްލިޝްކުރެވުނު ތާރީޚް: 2014-07-24

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްއިން 05 ޑިސެމްބަރ 2013 ވަނަ ދުވަހު ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް ފޮނުވާފައިވާ ރިޕޯޓާގުޅިގެން އެ ކޮމިޝަނުން ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް ކެނޑިކަމަށް ބެލެވޭ މައްސަލަ ތަޙްޤީޤުކުރުމަށްޓަކައި، ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް ފޮނުވައިފިއެވެ.


އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް


ޖުވެނައިލް ކޯޓުގައި ދީނީ ދަރުސެއް ބާއްވައިފި

ޕަބްލިޝްކުރެވުނު ތާރީޚް: 2014-07-21

ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ރެކްރިއޭޝަން ކުލަބުގެ ފަރާތުން އިސްނަގައިގެން، ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށް، 18 ޖުލައި 2014 ވީ ހުކުރުދުވަހުގެ ރޭ، ޖުވެނައިލް ކޯޓުގައި ދީނީ ދަރުސެއް ބާއްވައިފިއެވެ.


އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް


ޖުވެނައިލް ކޯޓުގައި އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރަކު ހަމަޖައްސައިފި

ޕަބްލިޝްކުރެވުނު ތާރީޚް: 2014-07-17

ޤާނޫނު ނަންބަރު 2014/1 (މަޢުލޫމާތު ހޯދާ ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނު) ގެ 36 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި ޙަވާލާދީ އެޤާނޫނު ގެދަށުން ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ އިންފޮރމޭޝަން އޮފިސަރެއްގެ ގޮތުގައި ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް އޮފިސަރ ޝިނާޒާ މުޙައްމަދު ދީދީ ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.


އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް


އިޢުލާނާއި އެންގުން

ނޯޓު: މިބައިގާ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ނެތް