ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާއި ކުޑަކުދިންގެ ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމާބެހޭ މަހާސިންތާގައި ޖުވެނައިލް ކޯޓުން ބައިވެރިވެއްޖެ

ޕަބްލިޝްކުރެވުނު ތާރީޚް: 2017-10-03

ނޭޝަނަލް ޖުޑީޝަލް ކޮންފަރެންސް 2017 އާ ގުޅުވައިގެން، 2017 ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 13-16 އަށް ބަންޑޮސް މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓުގައި ކުރިޔަށްދިޔަ ''ސިމްޕޯސިއަމް އޮން ޗައިލްޑް ރައިޓްސް އެންޑް ދަ ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ސިސްޓަމް'' މަހާސިންތާގައި ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެއްޖެއެވެ. މިމަހާސިންތާއަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުޑީޝަލް އެކަޑަމީ އާއި ޔުނިސެފާއި ޖުވެނައިލް ކޯޓު ގުޅިގެން ބޭއްވި މަހާސިންތާއެކެވެ. މި މަހާސިންތާގައި ކަމާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާތަކުން ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާއި ކުޑަކުދިންގެ ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުގައި މިހާރު ހުރި ގޮންޖެހުންތަކާއި އެކަންކަން ޙައްލުކުރުމާ ބެހޭގޮތުން ދިރާސާ ކަރުދާސްތަކެއް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. 


އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް


ސީ.އާރު.ސީގެ ކޮންކްލޫޑިންގ އޮބްޒަވޭޝަންތަކަށް މުއައްސަސާތައް ހޭލުންތެރިކުރުމަށްޓަކައި ބޭއްވި ސްޓޭކްހޯލްޑަރސް ފޯރަމްގައި ޖުވެނައިލް ކޯޓުން ބައިވެރިވެއްޖެ

ޕަބްލިޝްކުރެވުނު ތާރީޚް: 2017-10-03

އ.ދގެ ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާ ބެހޭ މުޢާހަދާ (ސީ.އާރު.ސީ) މޮނިޓަރ ކުރާ ކޮމިޓީއިން ދައުލަތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުންތަކާ ގުޅިގެން ކަމާ ގުޅޭ މުއައްސަސާތަކާއެކު 26 ސެޕްޓެމްބަރު 2017 ގައި ބޭއްވުނު ސްޓޭކްހޯލްޑަރސް ފޯރަމްގައި ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެއްޖެއެވެ.


އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް


ޖިނާއީ އިޖުރާތުގެ ޤާނޫނާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށްޓަކައި ބޭއްވުނު މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއްގައި ޖުވެނައިލް ކޯޓުން ބައިވެރިވެއްޖެ

ޕަބްލިޝްކުރެވުނު ތާރީޚް: 2017-10-03

"ނޭޝަނަލް ޖުޑީޝަލް ކޮންފަރެންސް 2017" ގެ ދަށުން، 2017 ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 17-18 އަށް ސްޓެލްކޯގެ މީޓިންގ ހޯލުގައި ކުރިއަށްދިޔަ ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނާބެހޭ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމުގައި ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެއްޖެއެވެ.

ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ފަރާތުން މި ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވީ ކޯޓު ހިންގުމާ ހަވާލުވެހުންނެވި ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ޝަރީފްއާއި ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛު ސަޢީދު އިބްރާހިމްއާއި ރަޖިސްޓްރަރ ޒަޢީމާ ނަޝީދު އަބޫބަކުރުއެވެ.


އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް