ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޓްރެއިނިންގ ގެ 15 ވަނަ ބުރު ގައި ފެސިލިޓޭޓަރުންގެ ގޮތުގައި ޖުވެނައިލް ކޯޓުން ބައިވެރިވެއްޖެ.

ޕަބްލިޝްކުރެވުނު ތާރީޚް: 2014-09-08

31އޯގަސްޓް 2014 އިން 20 ސެޕްޓެންބަރު 2014 އަށް، ށ. ފުނަދޫގައި ބޭއްވުނު، ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޓްރެއިނިންގގެ 15ވަނަ ބުރުގައި ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ފަރާތުން ފެސިލިޓޭޓަރުންގެ ގޮތުގައި ބައިވެރިވެއްޖެއެވެ.


އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް


15 އަހަރުގެ ކުއްޖަކަށް ރައްކާތެރިކަން ލިބިދިނުމުގެ އަމުރެއް މިނިސްޓްރީ އޮފް ލޯ އެންޑް ޖެންޑަރގެ މައްޗަށް ޖުވެނައިލް ކޯޓުން ނެރެފި

ޕަބްލިޝްކުރެވުނު ތާރީޚް: 2014-08-17

އަހަރުގެ ކުއްޖަކަށް ދައުލަތުގެ ރައްކާތެރިކަން ލިބިދިނުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ލޯ އެންޑް ޖެންޑަރަގެ މައްޗަށް ޖުވެނައިލް ކޯޓުން އަމުރެއް ނެރެފިއެވެ.


އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް


ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުންގެ އެއް ދުވަހުގެ މުސާރައާއި އެލަވަންސް ޣައްޒާ ފަންޑަށް ހަދިޔާކުރުމަށް ނިންމައިފި

ޕަބްލިޝްކުރެވުނު ތާރީޚް: 2014-08-09

ފަލަސްޠީނުގައި ޙާލުގައި ޖެހިފައިވާ މުސްލިމް އަޚުންނާއި އުޚްތުންނަށް އެހީވުމަށް ޖުވެނައިލް ކޯޓުގައި މަސައްކަތްކުރަމުން ގެންދާ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންގެ އެއް ދުވަހުގެ މުސާރައާއި އެލަވަންސް ޣައްޒާ ފަންޑަށް ހަދިޔާކުރަން ޖުވެނައިލް ކޯޓުން ނިންމައިފިއެވެ.


އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް


އިޢުލާނާއި އެންގުން

ނޯޓު: މިބައިގާ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ނެތް