15 އަހަރުގެ ކުއްޖަކަށް ރައްކާތެރިކަން ލިބިދިނުމުގެ އަމުރެއް މިނިސްޓްރީ އޮފް ލޯ އެންޑް ޖެންޑަރގެ މައްޗަށް ޖުވެނައިލް ކޯޓުން ނެރެފި

ޕަބްލިޝްކުރެވުނު ތާރީޚް: 2014-08-17

އަހަރުގެ ކުއްޖަކަށް ދައުލަތުގެ ރައްކާތެރިކަން ލިބިދިނުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ލޯ އެންޑް ޖެންޑަރަގެ މައްޗަށް ޖުވެނައިލް ކޯޓުން އަމުރެއް ނެރެފިއެވެ.


އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް


ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުންގެ އެއް ދުވަހުގެ މުސާރައާއި އެލަވަންސް ޣައްޒާ ފަންޑަށް ހަދިޔާކުރުމަށް ނިންމައިފި

ޕަބްލިޝްކުރެވުނު ތާރީޚް: 2014-08-09

ފަލަސްޠީނުގައި ޙާލުގައި ޖެހިފައިވާ މުސްލިމް އަޚުންނާއި އުޚްތުންނަށް އެހީވުމަށް ޖުވެނައިލް ކޯޓުގައި މަސައްކަތްކުރަމުން ގެންދާ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންގެ އެއް ދުވަހުގެ މުސާރައާއި އެލަވަންސް ޣައްޒާ ފަންޑަށް ހަދިޔާކުރަން ޖުވެނައިލް ކޯޓުން ނިންމައިފިއެވެ.


އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް


ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްއިން ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް ކެނޑިކަމަށް ބެލެވޭ މައްސަލަ ތަޙްޤީޤުކުރުމަށް ފޮނުވައި.

ޕަބްލިޝްކުރެވުނު ތާރީޚް: 2014-07-24

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްއިން 05 ޑިސެމްބަރ 2013 ވަނަ ދުވަހު ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް ފޮނުވާފައިވާ ރިޕޯޓާގުޅިގެން އެ ކޮމިޝަނުން ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް ކެނޑިކަމަށް ބެލެވޭ މައްސަލަ ތަޙްޤީޤުކުރުމަށްޓަކައި، ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް ފޮނުވައިފިއެވެ.


އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް


އިޢުލާނާއި އެންގުން

ނޯޓު: މިބައިގާ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ނެތް