ނޫރު އާދަމް ޙަސަންފުޅުގެ މަރުގެ މައްސަލަ އިސްތިއުނާފް ކުރުމަށް ހުށަހަޅައިފި

ޕަބްލިޝްކުރެވުނު ތާރީޚް: 2015-11-23

29 މާރިޗް 2015 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭގަނޑުގެ ވަގުތެއްގައި އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް ހޮސްޕިޓަލުގެ އިމަރޖެންސީ ގޭޓް ކުރިމަތީގައި ހިނގައިދިޔަ ޙާދިސާގައި ނިޔާވެފައިވާ، ދަފްތަރު ނަންބަރު 074/ ނޫރު އާދަމް ޙަސަންފުޅުގެ މަރުގެ މައްސަލަ 22 ނޮވެންބަރު 2015 ވަނަ ދުވަހު ޖުވެނައިލް ކޯޓުން ހައިކޯޓަށް އިސްތިއުނާފް ކުރުމަށް ހުށަހަޅައިފިއެވެ…


އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް


ކުދިން ބައިތިއްބާ މަރުކަޒުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޔުނިޓާއެކު މިއަދު ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވިއްޖެ

ޕަބްލިޝްކުރެވުނު ތާރީޚް: 2015-11-12

''ކުޑަކުދިން ކުރާ ކުށުގެ މައްސަލަތައް ބަލާ، ތަޙުޤީޤުކޮށް އިންސާފުކޮށް އަދަބުދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ ޤަވާއިދު'' ގެ 17 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން، ކުށްކުރާ ކުދިން އިޞްލާޙީ މަރުކަޒެއްގައި ނުވަތަ ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރެއްގައި ބޭތިއްބުމަށް ކަނޑައެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު ޤާޟީއަށް ލިބިދީފައިވާތީ، މިމަރުކަޒުތައް ޤާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގޮސްފައިވާ މިންވަރު ބަލައި، އެކަންކަމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށްޓަކައި، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒުގެ ދަށުގައިވާ ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޔުނިޓާއެކު މިއަދު ޖުވެނައިލް ކޯޓުގައި ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވިއްޖެއެވެ. 


އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް


އަސީލްގެ މަރުގެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން އިތުރު ދެ ޚަބީރެއްގެ ރައުޔު ނަގައިފި.

ޕަބްލިޝްކުރެވުނު ތާރީޚް: 2015-09-14

23 އޯގަސްޓް 2014 ދުވަހު 20:45 އެހައިކަށްހައިއިރު، ދިދިގޯޅި ތެރޭގައި ހުންނަ ''އަގޯރާ އެކްސްޕްރެސް'' ފިހާރަ ކުރިމަތީގައި ބަޔަކު ތިއްބައި، ސައިކަލުތަކެއްގައި އެތަނަށް ދިޔަ ބަޔަކު، އެތާ ތިބި މީހުންނަށް ތޫނު އެއްޗަކުން ޙަމަލާދިނުމުގެ ސަބަބުން، ލިބުނު އަނިޔާތަކަށް ބޭސްފަރުވާކުރަމުން ދަނިކޮށް ތ.ތިމަރަފުށި ބުލޫނިޔާގެ އަސީލް އަޙްމަދު މަރުވެފައިވާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރ 10/90 (ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 2 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާ ޙަވާލާދީ، އެޤާނޫނުގެ 6 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ދެ ކުއްޖެއްގެ މައްޗަށް ޓެރަރިޒަމްގެ ދަޢުވާ 12 ފެބްރުވަރީ 2015 ވަނަ ދުވަހު، ދައުލަތުން ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައާ ގުޅިގެން، ދައުލަތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ކިތާބީ ހެކިތަކުގެ ތެރެއިން ވީޑިއޯ އެންޑް އިމޭޖް އެނަލިސިސް ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޚަބީރެއްގެ ރައުޔާއި، އަސީލް އަޙްމަދުގެ ޑެތް ސަރޓިފިކެޓް ތައްޔާރުކުރި ޑޮކްޓަރގެ ރައުޔު މިއަދު ނަގައިފިއެވެ.

މި މައްސަލަ 16 ނޮވެންބަރ 2015 ވަނަ ދުވަހަށް ޝެޑިއުލްކުރެވިފައިވާއިރު، އެ ދުވަހުގެ މަޖިލީހުގައި، އަނިޔާލިބުނު ފަރާތުގެ މެޑިކޯ ލީގަލް ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރި ފަރާތުގެ އެކްސްޕާރޓް އޮޕީނިއަން ނެގުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. 


އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް


އިޢުލާނާއި އެންގުން

ނޯޓު: މިބައިގާ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ނެތް