ރެހެންދި ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންނަށް ކޯޓާގުޅޭ މަޢުލޫމާތުދިނުމުގެ ބައްދަލުވުންތަކެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

ޕަބްލިޝްކުރެވުނު ތާރީޚް: 2016-03-07

ުވެނައިލް ކޯޓާއި ކޯޓުން ކުރާ މަސައްކަތްތަކާބެހޭގޮތުން ދަރިވަރުން ހޭލުންތެރި ކުރުވުމަށްޓަކައި، ރެހެންދި ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންނަށް ކޯޓާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުންތަކެއް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

05 މާރިޗް 2016 ވަނަ ދުވަހު ދެދަންފަޅިއަކަށް ބަހާލައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ބައްދަލުވުމުގައި ރެހެންދީ ސްކޫލުގެ ގްރޭޑް 09 ގެ 50 ދަރިވަރުންނާއި 07 ޓީޗަރުން ބައިވެރިވެފައި ވެއެވެ. މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ މި ބައްދަލުވުން ކުރިޔަށް ގެންދިޔައީ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ޓްރެއިނިންގ ހޯލުގައެވެ…


އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް


2015 ވަނަ އަހަރުގެ ތަފާސްހިސާބު ރިޕޯޓު

ޕަބްލިޝްކުރެވުނު ތާރީޚް: 2016-02-24

2015 ވަނަ އަހަރު ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ތަފާސްހިސާބުގެ މައްޗަށް ބަލާލެވިފައިވާ، މި ކަރުދާހުގައި، ހިމެނިފައިވާނީ ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް 2015 ވަނަ އަހަރު ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނަރަލްގެ އޮފީހުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކާ ގުޅޭ ތަފާސްހިސާބުތަކާއި، ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރެވޭ ކުދިންގެ ތެރެއިން ބަންދާއިމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށްޓަކައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތަފާސްހިސާބުތަކެވެ…


އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް


ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޓްރެއިނިންގ ގެ 19 ވަނަ ބުރުގައި ފެސިލިޓޭޓަރެއްގެ ގޮތުގައި ޖުވެނައިލް ކޯޓުން ބައިވެރިވެއްޖެ.

ޕަބްލިޝްކުރެވުނު ތާރީޚް: 2016-02-15

7 ފެބުރުވަރީ 2016 އިން 11 ފެބުރުވަރީ 2016 އަށް، ހއ. ދިއްދޫގައި ކުރިޔަށް ގެންދެވުނު ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޓްރެއިނިންގގެ 19 ވަނަ ބުރުގައި ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ފަރާތުން ފެސިލިޓޭޓަރުންގެ ގޮތުގައި ބައިވެރިވެއްޖެއެވެ. މި ޓްރެއިނިންގގައި ފެސިލިޓޭޓަރުންގެ ގޮތުގައި ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެފައިވަނީ، ޤާޟީ މުޙައްމަދު ނަޢީމާއި ރަޖިސްޓްރާރ ޒަޢީމާ ނަޝީދު އަބޫބަކުރެވެ…


އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް


އިޢުލާނާއި އެންގުން

ނޯޓު: މިބައިގާ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ނެތް