ފޯމުތައް

މެޑިކަލް ފޯމް
ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކާއި ޓްރައިބުނަލްތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތައް އިސްތުނާފު ކުރުމަށް އެދި ހުށަލަޅާ ފޯމް
"މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނު"ގެ ދަށުން މަޢުލޫމާތު ހޯދާން އެދޭ ފޯމު
ވަކާލާތު ކުރުމަށްއެދޭ ފޯމް

ހުރިހާ ފޯމުތަކެއް

# ފޯމުގެ ނަން ޕަބްލިޝް ކުރެވުނު ތާރީޚް
6 "މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނު"ގެ ދަށުން މަޢުލޫމާތު ހޯދާން އެދޭ ފޯމު 12-01-2015
7 ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކާއި ޓްރައިބުނަލްތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތައް އިސްތުނާފު ކުރުމަށް އެދި ހުށަލަޅާ ފޯމް 06-04-2015
15 މެޑިކަލް ފޯމް 17-02-2016