ފޯމުތައް

ޖަދުވަލު 43 - ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކާއި ޓްރައިބިއުނަލްތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތައް އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް
ޖަދުވަލު 42 - ކުށުގެ ރެކޯޑު ސާފުކުރާ ފޯމު
ޖަދުވަލު 41 - މައްސަލައަކާ ގުޅޭގޮތުން ރެކޯޑިންގ އަޑުއެހުމާއި ބަޔާން ބެލުމާއި ބަޔާނުގެ ކޮޕީ ހެއްދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު
ޖަދުވަލު 40 - ދުވަސްވީ ޝަރުޢީ ލިޔުމަށް އެދޭ ފޯމު

ހުރިހާ ފޯމުތަކެއް

# ފޯމުގެ ނަން ޕަބްލިޝް ކުރެވުނު ތާރީޚް
37 ޖަދުވަލު 38- މައްސަލައިން ތަނާޒުލުވުމަށް އެދި ވަކީލު ހުށަހަޅާ ފޯމު 26-08-2018
36 ޖަދުވަލު 37- ވަކާލާތުކުރުމަށް އެދޭ ފޯމު 26-08-2018
35 ޖަދުވަލު 35- ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމާއި އިޤްރާރު ފޯމު 26-08-2018
34 ޖަދުވަލު 32 - ދަޢުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމު 26-08-2018
33 ޖަދުވަލު 31 - ތަރުޖަމާނު ހަމަޖެއްސުމަށް އެދޭ ފޯމު 26-08-2018