ފޯމުތައް

ހިމާޔަތާއި ރައްކާތެރިކަން ލިބޭ ގޮތަށް ހެކިބަސްދޭ މީހާ ކަށަވަރު ކުރުމުގެގޮތުން ނަގާ ބަޔާން
އޯޑިއޯ / ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގ މެދުވެރިކޮށް ޝަރީޢަތް ހިންގުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު
ވީޑިއޯކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް މަޖިލިސް ކުރިއަށް ގެންދިއުމާ ގުޅޭ އިޤުރާރު
ކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރެވޭ ފަރާތުގެ އިޤުރާރު

ހުރިހާ ފޯމުތަކެއް

# ފޯމުގެ ނަން ޕަބްލިޝް ކުރެވުނު ތާރީޚް
36 ޖަދުވަލު 37- ވަކާލާތުކުރުމަށް އެދޭ ފޯމު 26-08-2018
35 ޖަދުވަލު 35- ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމާއި އިޤްރާރު ފޯމު 26-08-2018
34 ޖަދުވަލު 32 - ދަޢުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމު 26-08-2018
33 ޖަދުވަލު 31 - ތަރުޖަމާނު ހަމަޖެއްސުމަށް އެދޭ ފޯމު 26-08-2018
32 ޖަދުވަލު 30 - ތަރުޖަމާނުންގެ ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީވާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު 26-08-2018