ފޯމުތައް

ޖަދުވަލު 43 - ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކާއި ޓްރައިބިއުނަލްތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތައް އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް
ޖަދުވަލު 42 - ކުށުގެ ރެކޯޑު ސާފުކުރާ ފޯމު
ޖަދުވަލު 41 - މައްސަލައަކާ ގުޅޭގޮތުން ރެކޯޑިންގ އަޑުއެހުމާއި ބަޔާން ބެލުމާއި ބަޔާނުގެ ކޮޕީ ހެއްދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު
ޖަދުވަލު 40 - ދުވަސްވީ ޝަރުޢީ ލިޔުމަށް އެދޭ ފޯމު

ހުރިހާ ފޯމުތަކެއް

# ފޯމުގެ ނަން ޕަބްލިޝް ކުރެވުނު ތާރީޚް
32 ޖަދުވަލު 30 - ތަރުޖަމާނުންގެ ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީވާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު 26-08-2018
31 ޖަދުވަލު 28 - ފުރައިގެން ދިއުމުގެ ހުއްދައަށްއެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު 26-08-2018
30 ޖަދުވަލު 27 - ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ މެޑިކަލް ފޯމު 26-08-2018
29 ޖަދުވަލު 25 - ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުގެ ބަޔާން 26-08-2018
28 ޖަދުވަލު 24- ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް ޝަރީޢަތް ހިންގުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު 26-08-2018