ފޯމުތައް

ޖަދުވަލު 43 - ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކާއި ޓްރައިބިއުނަލްތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތައް އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް
ޖަދުވަލު 42 - ކުށުގެ ރެކޯޑު ސާފުކުރާ ފޯމު
ޖަދުވަލު 41 - މައްސަލައަކާ ގުޅޭގޮތުން ރެކޯޑިންގ އަޑުއެހުމާއި ބަޔާން ބެލުމާއި ބަޔާނުގެ ކޮޕީ ހެއްދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު
ޖަދުވަލު 40 - ދުވަސްވީ ޝަރުޢީ ލިޔުމަށް އެދޭ ފޯމު

ހުރިހާ ފޯމުތަކެއް

# ފޯމުގެ ނަން ޕަބްލިޝް ކުރެވުނު ތާރީޚް
22 ޖަދުވަލު 10.04- ޖިންސީ ގުނަވަން ބަލާފާސްކުރުން ނުވަތަ ފޮޓޯ ނެގުން ނުވަތަ ހަށިގަނޑުގެ ތެރެއިން ސާމްޕަލް ނެގުމުގެ އަމުރަށް އެދި ފަނޑިޔާރަށް ހުށަހަޅާ ފޯމް 26-08-2018
21 ޖަދުވަލު 10.03- މީހުން ހުއްޓުވައި ބަލާފާސްކުރުމުގެ އަމުރަށް އެދި ފަނޑިޔާރަށް ހުށަހަޅާ ފޯމް 26-08-2018
20 ޖަދުވަލު 10.02 - ހައްޔަރުކުރުމުގެ އަމުރު ހޯދުމަށް އެދި ފަނޑިޔާރަށް ހުށަހަޅާ ފޯމް 26-08-2018
19 ޖަދުވަލު 10.01- ތަންތަނާއި ތަކެތި ބަލާފާސްކުރުމުގެ އަމުރަށް އެދި ފަނޑިޔާރަށް ހުށަހަޅާ ފޯމް 26-08-2018
18 ޖަދުވަލު 05 - ކަފާލަތުގެ ދަށުން ދޫކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު 26-08-2018