ފޯމުތައް

ހިމާޔަތާއި ރައްކާތެރިކަން ލިބޭ ގޮތަށް ހެކިބަސްދޭ މީހާ ކަށަވަރު ކުރުމުގެގޮތުން ނަގާ ބަޔާން
އޯޑިއޯ / ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގ މެދުވެރިކޮށް ޝަރީޢަތް ހިންގުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު
ވީޑިއޯކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް މަޖިލިސް ކުރިއަށް ގެންދިއުމާ ގުޅޭ އިޤުރާރު
ކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރެވޭ ފަރާތުގެ އިޤުރާރު

ހުރިހާ ފޯމުތަކެއް

# ފޯމުގެ ނަން ޕަބްލިޝް ކުރެވުނު ތާރީޚް
26 ޖަދުވަލު 12- ކޯޓު އަމުރަށް އެދި ފަނޑިޔާރަށް ހުށަހަޅާ ފޯމް 26-08-2018
25 ޖަދުވަލު 10.10- ހެކި ހާމަކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް 26-08-2018
24 ޖަދުވަލު 10.09- ހެކި ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރަކަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް 26-08-2018
23 ޖަދުވަލު 10.08- ޕާސްޕޯޓު ނުވަތަ ޓްރެވަލް ޑޮކިއުމަންޓު ހިފެހެއްޓުމުގެ އަމުރަށް އެދި ފަނޑިޔާރަށް ހުށަހަޅާ ފޯމް 26-08-2018
22 ޖަދުވަލު 10.04- ޖިންސީ ގުނަވަން ބަލާފާސްކުރުން ނުވަތަ ފޮޓޯ ނެގުން ނުވަތަ ހަށިގަނޑުގެ ތެރެއިން ސާމްޕަލް ނެގުމުގެ އަމުރަށް އެދި ފަނޑިޔާރަށް ހުށަހަޅާ ފޯމް 26-08-2018