ފޯމުތައް

ޖަދުވަލު 43 - ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކާއި ޓްރައިބިއުނަލްތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތައް އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް
ޖަދުވަލު 42 - ކުށުގެ ރެކޯޑު ސާފުކުރާ ފޯމު
ޖަދުވަލު 41 - މައްސަލައަކާ ގުޅޭގޮތުން ރެކޯޑިންގ އަޑުއެހުމާއި ބަޔާން ބެލުމާއި ބަޔާނުގެ ކޮޕީ ހެއްދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު
ޖަދުވަލު 40 - ދުވަސްވީ ޝަރުޢީ ލިޔުމަށް އެދޭ ފޯމު

ހުރިހާ ފޯމުތަކެއް

# ފޯމުގެ ނަން ޕަބްލިޝް ކުރެވުނު ތާރީޚް
17 ޖަދުވަލު 02 - ތަޙްޤީޤުކުރާ ފަރާތުގެ އިޤްރާރު 26-08-2018
16 ޖަދުވަލު 01 - ބަންދާމެދު ގޮތެއްނިންމުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު 26-08-2018
15 މެޑިކަލް ފޯމް 17-02-2016
7 ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކާއި ޓްރައިބުނަލްތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތައް އިސްތުނާފު ކުރުމަށް އެދި ހުށަލަޅާ ފޯމް 06-04-2015
6 "މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނު"ގެ ދަށުން މަޢުލޫމާތު ހޯދާން އެދޭ ފޯމު 12-01-2015