ފޯމުތައް

ހިމާޔަތާއި ރައްކާތެރިކަން ލިބޭ ގޮތަށް ހެކިބަސްދޭ މީހާ ކަށަވަރު ކުރުމުގެގޮތުން ނަގާ ބަޔާން
އޯޑިއޯ / ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގ މެދުވެރިކޮށް ޝަރީޢަތް ހިންގުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު
ވީޑިއޯކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް މަޖިލިސް ކުރިއަށް ގެންދިއުމާ ގުޅޭ އިޤުރާރު
ކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރެވޭ ފަރާތުގެ އިޤުރާރު

ހުރިހާ ފޯމުތަކެއް

# ފޯމުގެ ނަން ޕަބްލިޝް ކުރެވުނު ތާރީޚް
21 ޖަދުވަލު 10.03- މީހުން ހުއްޓުވައި ބަލާފާސްކުރުމުގެ އަމުރަށް އެދި ފަނޑިޔާރަށް ހުށަހަޅާ ފޯމް 26-08-2018
20 ޖަދުވަލު 10.02 - ހައްޔަރުކުރުމުގެ އަމުރު ހޯދުމަށް އެދި ފަނޑިޔާރަށް ހުށަހަޅާ ފޯމް 26-08-2018
19 ޖަދުވަލު 10.01- ތަންތަނާއި ތަކެތި ބަލާފާސްކުރުމުގެ އަމުރަށް އެދި ފަނޑިޔާރަށް ހުށަހަޅާ ފޯމް 26-08-2018
18 ޖަދުވަލު 05 - ކަފާލަތުގެ ދަށުން ދޫކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު 26-08-2018
17 ޖަދުވަލު 02 - ތަޙްޤީޤުކުރާ ފަރާތުގެ އިޤްރާރު 26-08-2018