ފޯމުތައް

ހިމާޔަތާއި ރައްކާތެރިކަން ލިބޭ ގޮތަށް ހެކިބަސްދޭ މީހާ ކަށަވަރު ކުރުމުގެގޮތުން ނަގާ ބަޔާން
އޯޑިއޯ / ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގ މެދުވެރިކޮށް ޝަރީޢަތް ހިންގުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު
ވީޑިއޯކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް މަޖިލިސް ކުރިއަށް ގެންދިއުމާ ގުޅޭ އިޤުރާރު
ކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރެވޭ ފަރާތުގެ އިޤުރާރު

ހުރިހާ ފޯމުތަކެއް

# ފޯމުގެ ނަން ޕަބްލިޝް ކުރެވުނު ތާރީޚް
16 ޖަދުވަލު 01 - ބަންދާމެދު ގޮތެއްނިންމުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު 26-08-2018
15 މެޑިކަލް ފޯމް 17-02-2016
7 ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކާއި ޓްރައިބުނަލްތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތައް އިސްތުނާފު ކުރުމަށް އެދި ހުށަލަޅާ ފޯމް 06-04-2015
6 "މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނު"ގެ ދަށުން މަޢުލޫމާތު ހޯދާން އެދޭ ފޯމު 12-01-2015
5 ވަކާލާތު ކުރުމަށްއެދޭ ފޯމް 09-01-2014