ފޯމުތައް

ހިމާޔަތާއި ރައްކާތެރިކަން ލިބޭ ގޮތަށް ހެކިބަސްދޭ މީހާ ކަށަވަރު ކުރުމުގެގޮތުން ނަގާ ބަޔާން
އޯޑިއޯ / ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގ މެދުވެރިކޮށް ޝަރީޢަތް ހިންގުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު
ވީޑިއޯކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް މަޖިލިސް ކުރިއަށް ގެންދިއުމާ ގުޅޭ އިޤުރާރު
ކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރެވޭ ފަރާތުގެ އިޤުރާރު

ހުރިހާ ފޯމުތަކެއް

# ފޯމުގެ ނަން ޕަބްލިޝް ކުރެވުނު ތާރީޚް
4 ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓް ހޯދުމަށްއެދޭ ފޯމު 09-01-2014
3 މައްސަލައާގުޅޭ ލިޔުންތަކަށްއެދޭ ފޯމު 09-01-2014
2 ދުވަސްވީ ޝަރުޢީ ލިޔުމަށްއެދޭ ފޯމު 09-01-2014
1 ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު 13-01-2015