ޖުވެނައިލް ކޯޓުން އިޢުލާނާއި އެންގުން

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު -ޕްރޮބޭޝަން އޮފިސަރ
ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު - ކޯޓު އޮފިސަރ
އެސްއޯޕީ ( ކޯވިޑް 19)
ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު -އެސިސްޓަންޓް ލީގަލް އޮފިސަރ

# ސުރުޚީ ޕަބްލިޝް ކުރެވުނު ތާރީޚް
16 ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު -ޕްރޮބޭޝަން އޮފިސަރ 2021-02-24
15 ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު - ކޯޓު އޮފިސަރ 2020-12-02
14 އެސްއޯޕީ ( ކޯވިޑް 19) 2020-04-12
9 ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު -އެސިސްޓަންޓް ލީގަލް އޮފިސަރ 2018-11-25
8 ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު -ސީނިއަރ ޕްރޮބޭޝަން އޮފިސަރ 2018-11-14