ޖުވެނައިލް ކޯޓުން އިޢުލާނާއި އެންގުން

އަންދާސީ ހިސާނު ހުށަހެޅުން
އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު
ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު -އެސިސްޓަންޓް ލީގަލް އޮފިސަރ
ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު -ސީނިއަރ ޕްރޮބޭޝަން އޮފިސަރ

# ސުރުޚީ ޕަބްލިޝް ކުރެވުނު ތާރީޚް
11 އަންދާސީ ހިސާނު ހުށަހެޅުން 2019-03-10
10 އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު 2019-03-06
9 ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު -އެސިސްޓަންޓް ލީގަލް އޮފިސަރ 2018-11-25
8 ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު -ސީނިއަރ ޕްރޮބޭޝަން އޮފިސަރ 2018-11-14
7 ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު -އެޑްމިން އޮފިސަރ 2018-09-27