ޖުވެނައިލް ކޯޓުން އިޢުލާނާއި އެންގުން

އެސިސްޓެންޓް ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން
އައިޓީ ޓެކްނީޝަން
ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު -ކޯޓް އޮފިސަރ
ތަރުޖަމާނުން ބޭނުން ވެއްޖެ

# ސުރުޚީ ޕަބްލިޝް ކުރެވުނު ތާރީޚް
5 އެސިސްޓެންޓް ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން 2018-03-04
4 އައިޓީ ޓެކްނީޝަން 2017-11-27
3 ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު -ކޯޓް އޮފިސަރ 2016-04-26
2 ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު -އެޑްމިން އޮފިސަރ 2015-09-06
1 ތަރުޖަމާނުން ބޭނުން ވެއްޖެ 2015-09-10