ޖުވެނައިލް ކޯޓުން އިޢުލާނާއި އެންގުން

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު -އެޑްމިން އޮފިސަރ
އެސިސްޓަންޓް ލީގަލް އޮފިސަރ
އެސިސްޓެންޓް ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން
އައިޓީ ޓެކްނީޝަން

# ސުރުޚީ ޕަބްލިޝް ކުރެވުނު ތާރީޚް
7 ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު -އެޑްމިން އޮފިސަރ 2018-09-27
6 އެސިސްޓަންޓް ލީގަލް އޮފިސަރ 2018-08-14
5 އެސިސްޓެންޓް ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން 2018-03-04
4 އައިޓީ ޓެކްނީޝަން 2017-11-27
3 ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު -ކޯޓް އޮފިސަރ 2016-04-26