ޖުވެނައިލް ކޯޓުން އިޢުލާނާއި އެންގުން

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު -ޕްރޮބޭޝަން އޮފިސަރ
ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު - ކޯޓު އޮފިސަރ
އެސްއޯޕީ ( ކޯވިޑް 19)
ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު -އެސިސްޓަންޓް ލީގަލް އޮފިސަރ

# ސުރުޚީ ޕަބްލިޝް ކުރެވުނު ތާރީޚް
7 ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު -އެޑްމިން އޮފިސަރ 2018-09-27
6 އެސިސްޓަންޓް ލީގަލް އޮފިސަރ 2018-08-14
5 އެސިސްޓެންޓް ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން 2018-03-04
4 އައިޓީ ޓެކްނީޝަން 2017-11-27
3 ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު -ކޯޓް އޮފިސަރ 2016-04-26