ޖުވެނައިލް ކޯޓުން އިޢުލާނާއި އެންގުން

އަންދާސީ ހިސާނު ހުށަހެޅުން
އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު
ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު -އެސިސްޓަންޓް ލީގަލް އޮފިސަރ
ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު -ސީނިއަރ ޕްރޮބޭޝަން އޮފިސަރ

# ސުރުޚީ ޕަބްލިޝް ކުރެވުނު ތާރީޚް
6 އެސިސްޓަންޓް ލީގަލް އޮފިސަރ 2018-08-14
5 އެސިސްޓެންޓް ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން 2018-03-04
4 އައިޓީ ޓެކްނީޝަން 2017-11-27
3 ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު -ކޯޓް އޮފިސަރ 2016-04-26
2 ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު -އެޑްމިން އޮފިސަރ 2015-09-06