ޖުވެނައިލް ކޯޓުން އިޢުލާނާއި އެންގުން

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު -ސީނިއަރ ޕްރޮބޭޝަން އޮފިސަރ
ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު -އެޑްމިން އޮފިސަރ
އެސިސްޓަންޓް ލީގަލް އޮފިސަރ
އެސިސްޓެންޓް ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން

# ސުރުޚީ ޕަބްލިޝް ކުރެވުނު ތާރީޚް
3 ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު -ކޯޓް އޮފިސަރ 2016-04-26
2 ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު -އެޑްމިން އޮފިސަރ 2015-09-06
1 ތަރުޖަމާނުން ބޭނުން ވެއްޖެ 2015-09-10