ޖުވެނައިލް ކޯޓުން އިޢުލާނާއި އެންގުން

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު -ޕްރޮބޭޝަން އޮފިސަރ
ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު - ކޯޓު އޮފިސަރ
އެސްއޯޕީ ( ކޯވިޑް 19)
ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު -އެސިސްޓަންޓް ލީގަލް އޮފިސަރ

# ސުރުޚީ ޕަބްލިޝް ކުރެވުނު ތާރީޚް
2 ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު -އެޑްމިން އޮފިސަރ 2015-09-06
1 ތަރުޖަމާނުން ބޭނުން ވެއްޖެ 2015-09-10