ޖުވެނައިލް ކޯޓުން އިޢުލާނާއި އެންގުން

އަންދާސީ ހިސާނު ހުށަހެޅުން
އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު
ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު -އެސިސްޓަންޓް ލީގަލް އޮފިސަރ
ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު -ސީނިއަރ ޕްރޮބޭޝަން އޮފިސަރ

# ސުރުޚީ ޕަބްލިޝް ކުރެވުނު ތާރީޚް
1 ތަރުޖަމާނުން ބޭނުން ވެއްޖެ 2015-09-10