ޖުވެނައިލް ކޯޓުން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އަދި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓޭރޭޝަންއާއި އެކު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި.

Card image cap

2021 މާރިޗު 07 ވަނަ ދުވަހު ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ އިސްނެގުމަށް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އަދި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓޭރޭޝަންގެ އިސްވެރިންނާއެކު އޮންލައިންކޮށް ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފިއެވެ. މިބައްދަލުވުމުގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ، 20 ނޮވެމްބަރު 2020 އިން ފެށިގެން ޢަމަލު ކުރަންފަށާފައިވާ، ޤާނޫނު ނަމްބަރު: 2019/18 "ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނު" ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި ގިނަ ކަންތައްތަކެއްކޮށް، ގިނަ އިންތިޒާމުތަކެއް ވަކި މުއްދަތުތަކެއްގެ ތެރޭގައި ހަމަޖެއްސުމަށް، ކަމާގުޅުންހުރި އެންމެހާ އިދާރާތަކެއްގެ މައްޗަށް އެ ޤާނޫނުގައި ލާޒިމުކޮށްފައިވާތީއާއި، ކުޑަކުދިންނާ ގުޅޭ ޝަރީޢަތްތައް ކުރަމުންދަނީ ޤާނޫނުން އެކަށައަޅާފައިވާ އިންތިޒާމުތަކުގެ ތެރެއިންކަން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ބަލައި ކަށަވަރުކުރަންވާނެކަމަށް، އެ ޤާނޫނުގެ 23 ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، މި ޤާނޫނު ތަންފީޒު ކުރުމަށްޓަކައި ކޯޓުން މިހާތަނަށް ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކާއިގުޅޭގޮތުންނާއި، އެ މަސައްކަތްތައް ހަލުވިކަމާއެކު ނިންމުމަށްޓަކައި އިތުރަށް ކުރެވެންހުރި ކަންކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުންނާއެކު ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުން މަޝްވަރާކޮށް މަޢުލޫމާތު ހިއްސާ ކުރުމެވެ. މިގޮތުން މި ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި ވާންޖެހޭ ތައްޔާރީތައް ވުމަށްޓަކައި ޖުވެނައިލް ކޯޓުން މިހާތަނަށް ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކަށް އަލިއަޅުވާލެވުނެވެ. އަދި ހަމަމިއާއެކު ތަފާތު ސަބަބުތަކާހުރެ، މި ޤާނޫނު ތަންފީޒު ކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަސާސީ ގިނަ ކަންކަން ފުރިހަމަވުމުގައި ލަސްތަކެއް އަންނަމުންދާކަން ކޯޓުން ފާހަގަކޮށް ދިމާވާ ދަތިތައް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނާއި އަދި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނާއި ހިއްސާކުރެވުނެވެ. މިބައްދަލުވުމުގައި ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހުރި ދަތިތައް ހައްލުކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ މަސައްކަތްތަކަކީ ކޮބައިކަމާއި، މިހާރުން މިހާރަށް ބޭނުންވާ އެހީރެތިކަމަކީ ކޮބައިކަން ދެނެގަނެ، އެކަންކަމާ ގުޅިގެން މަޝްވަރާ ކުރެވުނެވެ. އަދި "ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނު" ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެއްވާ، މިޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރުމަށް ދިމާވާ އެކިއެކި ދަތިތައް ހައްލުކޮށްދެއްވުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ދާކަމަށާއި، އެމަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާނެކަމަށް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނާއި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 2021-03-07
Card image cap
ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް ރަޖިސްޓްރާރއެއް ހަމަޖައްސަވައިފި .

ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ރަޖިސްޓްރާރކަމުގެ މަޤާމަށް ހއ.މާރަންދޫ،ލަކީސްޓާރ އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ޝިފާއު ހަމަޖައްސަވައިފިއެވެ. ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ރަޖިސްޓްރާރގެ މަޤާމު ހުސްވެފައިވަނީ، އެމަޤާމުގައި ހުންނެވި އަލްއުސްތާޛާ ޒަޢީމާ ނަޝީދު އަބޫބަކުރު، ފެމިލީ ކޯޓުގެ ޤާޟީކަމުގެ މަޤާމަށް 28 ނޮވެންބަރު 2021 ގައި ޢައްޔަނ...

Card image cap
"އިންޕްލިމެންޓޭޝަން އޮފް ޑައިވާޝަން ފޯރ ޗިލްޑްރަން އިން ކޮންފްލިކްޓް ވިތް ދަ ލޯ (ކެޕޭސިޓީ ބިލްޑިން)" ވޯރކްޝޮޕްގައި ޖުވެނައިލް ކޯޓުން ބައިވެރިވެއްޖެ.

ޔޫ.އެން.އޯ.ޑީ.ސީއާއި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ "އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން އޮފް ޑައިވަރޝަން ފޮރ ޗިލްޑްރަން އިން ކޮންފްލިކްޓް ވިތް ދަ ލޯ" މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމުގައި ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ 4 މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެ ތަމްރީން ލިބިގަތްފިއެވެ. 2022 ޖޫން 28 އިން 30 އަށް މާލޭގައި ކު...

Card image cap
ފުވައްމުލަކުސިޓީއާއި އައްޑޫ ސިޓީއަށް އަމާޒުކުރައްވައިގެން ބޭއްވުނު ''ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޓްރެއިނިންގ'' ޕްރޮގްރާމުގެ ފެސިލިޓޭޓަރުންގެ ގޮތުގައި ޖުވެނައިލް ކޯޓުން ބައިވެރިވެއްޖެ.

2022 ޖޫން 19 އިން 2022 ޖޫން 23 ގެ ނިޔަލަށް ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޔުނިޓުން އިންތިޒާމްކޮށް ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ''ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޓްރެއިނިންގ'' ޕްރޮގްރާމުގައި ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ފެސިލިޓޭޓަރުންގެ ބައިވެރިވެވަޑައިގެން ތަމްރީނު ދެއްވައިފިއެވެ. މި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުގައި ކޯޓުގެ ފަރާތުން ސެޝަންތައް ނަންގަވައ...