ޖުވެނައިލް ކޯޓުން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއާއެކު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި.

Card image cap

މޯލްޑިސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ޖުވެނައިލް އޮފެންސަސް ޑިޕާޓްމަންޓުން ޖުވެނައިލް ކޯޓާއެކު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފިއެވެ. 2021 ޖަނަވަރީ 27 ވަނަ ދުވަހު ޖުވެނައިލް ކޯޓުގައި ބޭއްވުނު މި ބައްދަލުވުމުގައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ފަރާތުން އިސްބޭފުޅެއްގެ ގޮތުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވީ، ޖުވެނައިލް އޮފެންސަސް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ޑެޕިއުޓީ ހެޑް އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް ޞޮފްޢަތު ރަޢޫފުއެވެ. ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވީ ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ އިސްޤާޟީ އައްއުސްތާޛު ސަޢީދު އިބްރާހީމްއާއި ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛު އަހްމަދު ޝަރީފްއާއި ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ޢީސާފުޅާއި ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛާ މަރިޔަމް ޠާއިފާގެ އިތުރުން ރަޖިސްޓްރާރ އަލްއުސްތާޛާ ޒަޢީމާ ނަޝީދު އަބޫބަކުރާއި ޗީފް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ އާދަމް ޙަސަން ޙުސައިނާއި ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން އަޙްމަދު އަލްޙަމް އާދިލްއެވެ. މިބައްދަލުވުމަކީ، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން ޑިވެލޮޕް ކުރަމުން ގެންދާ މުއްދަތު ޕޯޓަލް އަދި ރިފަރަލް ފޮނުވުމަށްޓަކައި ބޭނުންކުރާ އެމް.ސީ.ޕީ.ޑީ ސިސްޓަމް ޑިވެލޮޕް ކުރުމުގައި ޖުވެނައިލް ކޯޓާ ގުޅުންހުރި ބައިތަކުގައި، ކޯޓުގެ ޚިޔާލާއި ލަފާ ހޯދުމަށާއި، މުއްދަތު ޕޯޓަލް އަދި އެމް.ސީ.ޕީޑީ އިތުރަށް ރަނގަޅުކޮށް ހަރުދަނާކުރުމަށް ދެފަރާތުން ގުޅިގެން ކުރެވެން ހުރި ކަންތައްތަކާއިމެދު މަޝްވަރާކުރުމަށްޓަކައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ އެދުމުގެމަތިން ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމެކެވެ. މިބައްދަލުވުމުގައި މުއްދަތު ޕޯޓަލް އަދި އެމް.ސީ.ޕީޑީ ސިސްޓަމްގެ މިހާރު ކުރިއަށް ގޮސްފައިވާ ހިސާބުގެ ޑެމޮންސްޓެރޭޝަނެއް ވަނީ ދައްކާލާފައެވެ. މުއްދަތު ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް މަސައްކަތްތައް ފެށުމުން، ކުރިއަށް އޮތްތާގައި ދެފަރާތަށްވެސް މިހާރަށްވުރެ ބޮޑެތި ފަސޭހަތަކެއް ލިބި މަސައްކަތްތައް އިތުރަށް ހަލުވި ވެގެންދާނެކަމަށާއި އެގޮތުން ލިޔެކިއުންތައް އެއް ސިސްޓަމެއްގެ ތެރެއިން ފެނުމާއި ރެކޯޑުތައް ބެލެހެއްޓުމުގައި ފަސޭހަވެގެންދާނެކަމުގައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން ފާހަގަކުރައްވާފައިވެއެވެ.

ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 2021-01-27
Card image cap
ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް ރަޖިސްޓްރާރއެއް ހަމަޖައްސަވައިފި .

ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ރަޖިސްޓްރާރކަމުގެ މަޤާމަށް ހއ.މާރަންދޫ،ލަކީސްޓާރ އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ޝިފާއު ހަމަޖައްސަވައިފިއެވެ. ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ރަޖިސްޓްރާރގެ މަޤާމު ހުސްވެފައިވަނީ، އެމަޤާމުގައި ހުންނެވި އަލްއުސްތާޛާ ޒަޢީމާ ނަޝީދު އަބޫބަކުރު، ފެމިލީ ކޯޓުގެ ޤާޟީކަމުގެ މަޤާމަށް 28 ނޮވެންބަރު 2021 ގައި ޢައްޔަނ...

Card image cap
"އިންޕްލިމެންޓޭޝަން އޮފް ޑައިވާޝަން ފޯރ ޗިލްޑްރަން އިން ކޮންފްލިކްޓް ވިތް ދަ ލޯ (ކެޕޭސިޓީ ބިލްޑިން)" ވޯރކްޝޮޕްގައި ޖުވެނައިލް ކޯޓުން ބައިވެރިވެއްޖެ.

ޔޫ.އެން.އޯ.ޑީ.ސީއާއި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ "އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން އޮފް ޑައިވަރޝަން ފޮރ ޗިލްޑްރަން އިން ކޮންފްލިކްޓް ވިތް ދަ ލޯ" މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމުގައި ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ 4 މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެ ތަމްރީން ލިބިގަތްފިއެވެ. 2022 ޖޫން 28 އިން 30 އަށް މާލޭގައި ކު...

Card image cap
ފުވައްމުލަކުސިޓީއާއި އައްޑޫ ސިޓީއަށް އަމާޒުކުރައްވައިގެން ބޭއްވުނު ''ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޓްރެއިނިންގ'' ޕްރޮގްރާމުގެ ފެސިލިޓޭޓަރުންގެ ގޮތުގައި ޖުވެނައިލް ކޯޓުން ބައިވެރިވެއްޖެ.

2022 ޖޫން 19 އިން 2022 ޖޫން 23 ގެ ނިޔަލަށް ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޔުނިޓުން އިންތިޒާމްކޮށް ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ''ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޓްރެއިނިންގ'' ޕްރޮގްރާމުގައި ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ފެސިލިޓޭޓަރުންގެ ބައިވެރިވެވަޑައިގެން ތަމްރީނު ދެއްވައިފިއެވެ. މި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުގައި ކޯޓުގެ ފަރާތުން ސެޝަންތައް ނަންގަވައ...