"މާހަރަ" ކޮންފަރެންސްގައި ޖުވެނައިލް ކޯޓުން ބައިވެރިވެއްޖެ.

Card image cap

ޓްރާންސްޕޭރެންސީ މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން، 2022 ސެޕްޓެމްބަރު 18 އިން 19 އަށް ބަނޑޮސް އައިލެންޑް ރިސޯޓުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ "މާހަރަ" ކޮންފަރެންސްގައި ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ފަރާތުން ރަޖިސްޓްރާރ އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ޝިފާއުއާއި ޕްރޮބޭޝަން އޮފިސަރ އަލްފާޟިލާ ނާއިލާ ރަޝީދު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފިއެވެ. މި ކޮންފަރެންސަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމަކީ ރީހެބިލިޓޭޝަންއާއި ރީ-އިންޓެގްރޭޝަންއަށް ބާރުއަޅާ ނިޒާމަކަށް ހެދުމުގައި މިހާރު ހުރި ގޮންޖެހުންތަކާއި އަދި އެކަންކަން ޙައްލުކުރެވިދާނެ ގޮތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން، ކަމާގުޅޭ ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކާއި މަދަނީ ޖަމިއްޔާތަކާއި ދިރާސާކުރައްވާ ފަރާތްތަކާއެކު ބޭއްވުނު ކޮންފަރެންސްއެކެވެ. މީގެ އިތުރުން، މި ކޮންފަރެންސްގައި، ދިވެހި މުޖުތަމަޢުގެ ޒުވާނުންނާއި، އަދި ޚާއްޞަކޮށް ކުށަށް މަގުފަހިވެފައިވާ ޒުވާނުންގެ ވިލުންވެރިކަން އިތުރުކޮށް، އިޖުތިމާޢީ ބަދަހިކަން ކުރިއެރުވުމަށް ކުރެވިދާނެ އެކި ކަންކަމާގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ޚިޔާލު ބަދަލުކުރާނެ ޢިލްމީ އަދި ފަންނީ ނެޓްވޯކްތައް ޤާއިމުކުރުމާގުޅޭގޮތުންވެސް ބައިވެރިންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާ ކުރެވިފައި ވެއެވެ. މި ކޮންފަރެންސްގައި ފެސިލިޓޭޓަރެއްގެގޮތުން ކޯޓުގެ ލީގަލް އޮފިސަރ އަލްއުސްތާޛާ މިންޙާ ޢަބްދުލްމުޙްސިން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައި ވެއެވެ.

ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 2022-09-25
Card image cap
ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް ރަޖިސްޓްރާރއެއް ހަމަޖައްސަވައިފި .

ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ރަޖިސްޓްރާރކަމުގެ މަޤާމަށް ހއ.މާރަންދޫ،ލަކީސްޓާރ އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ޝިފާއު ހަމަޖައްސަވައިފިއެވެ. ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ރަޖިސްޓްރާރގެ މަޤާމު ހުސްވެފައިވަނީ، އެމަޤާމުގައި ހުންނެވި އަލްއުސްތާޛާ ޒަޢީމާ ނަޝީދު އަބޫބަކުރު، ފެމިލީ ކޯޓުގެ ޤާޟީކަމުގެ މަޤާމަށް 28 ނޮވެންބަރު 2021 ގައި ޢައްޔަނ...

Card image cap
"އިންޕްލިމެންޓޭޝަން އޮފް ޑައިވާޝަން ފޯރ ޗިލްޑްރަން އިން ކޮންފްލިކްޓް ވިތް ދަ ލޯ (ކެޕޭސިޓީ ބިލްޑިން)" ވޯރކްޝޮޕްގައި ޖުވެނައިލް ކޯޓުން ބައިވެރިވެއްޖެ.

ޔޫ.އެން.އޯ.ޑީ.ސީއާއި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ "އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން އޮފް ޑައިވަރޝަން ފޮރ ޗިލްޑްރަން އިން ކޮންފްލިކްޓް ވިތް ދަ ލޯ" މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމުގައި ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ 4 މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެ ތަމްރީން ލިބިގަތްފިއެވެ. 2022 ޖޫން 28 އިން 30 އަށް މާލޭގައި ކު...

Card image cap
ފުވައްމުލަކުސިޓީއާއި އައްޑޫ ސިޓީއަށް އަމާޒުކުރައްވައިގެން ބޭއްވުނު ''ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޓްރެއިނިންގ'' ޕްރޮގްރާމުގެ ފެސިލިޓޭޓަރުންގެ ގޮތުގައި ޖުވެނައިލް ކޯޓުން ބައިވެރިވެއްޖެ.

2022 ޖޫން 19 އިން 2022 ޖޫން 23 ގެ ނިޔަލަށް ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޔުނިޓުން އިންތިޒާމްކޮށް ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ''ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޓްރެއިނިންގ'' ޕްރޮގްރާމުގައި ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ފެސިލިޓޭޓަރުންގެ ބައިވެރިވެވަޑައިގެން ތަމްރީނު ދެއްވައިފިއެވެ. މި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުގައި ކޯޓުގެ ފަރާތުން ސެޝަންތައް ނަންގަވައ...