ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތްތައް އަލުން ކުރިޔަށް ގެންދަން ފަށައިފި

Card image cap

ކޮވިޑް 19 އާ ގުޅިގެން، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޢާއްމު ޞިއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތު އިޢުލާނުކުރުމުން، މި ހާލަތުގައި މައްސަލަތައް ކުރިޔަށް ގެންދާނެ ވަކި ގޮތްތަކެއް ހަމަޖެހެންދެން، ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތްތަށް ކުރިޔަށް ނުގެންގޮސް މަޑުޖައްސާލާފައި އޮތް އޮތުން ނިމުމަކަށްގެނެސް، ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު: 10/2020/CIR/C-JSC ސަރކިއުލާއިން އަންގާފައިވާ ގޮތުގެމަތިން، އަލުން ޖުވެނައިލް ކޯޓުގައި ޝަރީޢަތްތައް ކުރިޔަށް ގެންދަން ފަށައިފިއެވެ. މި ޙާލަތުގައި ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމުގައި ޢަމަލުކުރަމުން ގެންދާނީ، ''ކޮވިޑް 19 އާ ގުޅިގެން އިޢުލާނުކޮށްފައިވާ ޞިއްޙީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތުގައި ޖުވެނައިލް ކޯޓުގައި މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލް'' ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ. 19 މާރިޗު 2020 އިން ފެށިގެން ސަރުކާރު ބަންދުކޮށްފައިވީނަމަވެސް، ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރެވޭ ކުދިންގެ ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގެ މަޖްލިސްތައް ބޭއްވުމާއި، ތަޙުޤީޤު މަރުޙަލާގައި ކޯޓުން ނެރެދޭންޖެހޭ އަމުރުތައް ނެރެދިނުމުގެ މަސައްކަތް ޖުވެނައިލް ކޯޓުން މެދުކެނޑުމެއްނެތި ކުރިޔަށް ގެންދާކަން މި ފުރުޞަތުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ. ''ކޮވިޑް 19 އާ ގުޅިގެން އިޢުލާނުކޮށްފައިވާ ޞިއްޙީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތުގައި ޖުވެނައިލް ކޯޓުގައި މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލް'' ގައި، އެޗް.ޕީ.އޭ އިން ނެރުއްވާ ކޮންމެ އެލާރޓް ލެވަލްއެއްގައިވެސް ކޯޓުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިޔަށް ގެންދާނެ ގޮތްތައް ފާހަގަކުރެވިފައިވާނެއެވެ. އަދި ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހެޅުމުގައި ވީހާވެސް ބޮޑަށް އޮންލައިންކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި، ކޯޓުން އެކަމަށް ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ އީމެއިލް އެޑްރެސްތައް މެދުވެރިކޮށް، ލިޔެކިއުންތައް ބަލައިގަތުމުގެ އިންތިޒާމްވެސް ހަމަޖެއްސިފައިވެއެވެ. ކޯޓުން ފޯރުކޮށްދެމުން ގެންދާ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ވީހާވެސް ބޮޑަށް އިޖްތިމާޢީ ގައިދުރުކަން ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި، ޝަރީޢަތްތަކަށް ޙާޟިރުކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތައް ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމުގެ އަމުރުތައް ފޮނުވުމުގައި ސޯޝަލް މީޑިއާގެ ވަސީލަތްތަކާއި އަދި އީމެއިލް ބޭނުންކުރަމުން ގެންދިއުމާއި، ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ދަޢުވާކުރާ މައްސަލަތައް އިލެކްޓްރޯނިކްކޮށް ކޯޓަށް ފޮނުވަމުން ގެންދިއުމުގެ އިންތިޒާމްވެސް ކޯޓުގައި ޤާއިމްކުރެވިފައިވެއެވެ. ޝަރީޢަތްތަކާއި ގުޅިގެން ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ ލިޔެކިޔުންތައް މިކޯޓުގެ info@juvenilecourt.gov.mv އީމެއިލްގެ ޒަރިއްޔާއިން ހުށަހެޅުއްވޭނެއެވެ. ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި، ހުކުރު އަދި ހޮނިހިރު ދުވަސް ފިޔަވައި ހަފްތާގެ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 9:00 އިން 13:00 އަށް ކޯޓު ހުޅުވިފައި ހުންނާނެއެވެ.

ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 2020-04-12
Card image cap
ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް ރަޖިސްޓްރާރއެއް ހަމަޖައްސަވައިފި .

ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ރަޖިސްޓްރާރކަމުގެ މަޤާމަށް ހއ.މާރަންދޫ،ލަކީސްޓާރ އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ޝިފާއު ހަމަޖައްސަވައިފިއެވެ. ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ރަޖިސްޓްރާރގެ މަޤާމު ހުސްވެފައިވަނީ، އެމަޤާމުގައި ހުންނެވި އަލްއުސްތާޛާ ޒަޢީމާ ނަޝީދު އަބޫބަކުރު، ފެމިލީ ކޯޓުގެ ޤާޟީކަމުގެ މަޤާމަށް 28 ނޮވެންބަރު 2021 ގައި ޢައްޔަނ...

Card image cap
"އިންޕްލިމެންޓޭޝަން އޮފް ޑައިވާޝަން ފޯރ ޗިލްޑްރަން އިން ކޮންފްލިކްޓް ވިތް ދަ ލޯ (ކެޕޭސިޓީ ބިލްޑިން)" ވޯރކްޝޮޕްގައި ޖުވެނައިލް ކޯޓުން ބައިވެރިވެއްޖެ.

ޔޫ.އެން.އޯ.ޑީ.ސީއާއި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ "އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން އޮފް ޑައިވަރޝަން ފޮރ ޗިލްޑްރަން އިން ކޮންފްލިކްޓް ވިތް ދަ ލޯ" މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމުގައި ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ 4 މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެ ތަމްރީން ލިބިގަތްފިއެވެ. 2022 ޖޫން 28 އިން 30 އަށް މާލޭގައި ކު...

Card image cap
ފުވައްމުލަކުސިޓީއާއި އައްޑޫ ސިޓީއަށް އަމާޒުކުރައްވައިގެން ބޭއްވުނު ''ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޓްރެއިނިންގ'' ޕްރޮގްރާމުގެ ފެސިލިޓޭޓަރުންގެ ގޮތުގައި ޖުވެނައިލް ކޯޓުން ބައިވެރިވެއްޖެ.

2022 ޖޫން 19 އިން 2022 ޖޫން 23 ގެ ނިޔަލަށް ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޔުނިޓުން އިންތިޒާމްކޮށް ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ''ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޓްރެއިނިންގ'' ޕްރޮގްރާމުގައި ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ފެސިލިޓޭޓަރުންގެ ބައިވެރިވެވަޑައިގެން ތަމްރީނު ދެއްވައިފިއެވެ. މި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުގައި ކޯޓުގެ ފަރާތުން ސެޝަންތައް ނަންގަވައ...