ދުވަހުގެ މައްސަލައިގެ ތާވަލް

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު ބާވަތް ތާރީޚް ގަޑި ސެކްޝަން ސްޓޭޓަސް
01/Jv-C/2021 ޑައިމޯފިން ޓްރެފިކް ކުރުން (އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުން) 2022-01-19 08:45AM Jv-B1 ޝެޑިއުލް
26/Jv-C/2021 އަނިޔާއެއް ދިނުން (އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުން) 2022-01-19 01:30PM Jv-B3 ޝެޑިއުލް