ގުޅުއްވުމަށް

ހިޔާލު ފާޅުކުރުމަށް

ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ވެބްސައިޓް އިތުރަށް ރަނގަޅުކުރުމަށް ވެބްސައިޓްއަށް ވަންނަވާ ބޭފުޅުންގެ ހިޔާލަކީ، ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް ލިބިގެންދާނެ ވަރަށް ބޮޑު އެހީއެއްކަމުގައި ދެކެމެވެ. މި ހިޔާލުތަކަށް ބެލުމަށްފަހު ކިޔުންތެރިން އެދިވަޑައިގަންނަވާފަދަ ވެބްސައިޓްއަކަށް ހެދުމަކީ ޖުވެނައިލް ކޯޓު އެއް އަމާޒެވެ. ވީމާ، ހިޔާލެއް ފާޅުކުރުމަށް ތިރީގައި އެވާ ފޯމް ފުރުމަށްފަހު ފޮނުއްވާލައްވާ.

ޖުވެނައިލް ކޯޓު


218 މ.މާތިލަ
ހަވީރީހިނގުން، 20218


ޖުވެނައިލް ކޯޓު

3332645

admin@juvenilecourt.gov.mv


ބީ 1 ސެކްޝަން

3340724

jvb1@juvenilecourt.gov.mv


ބީ 2 ސެކްޝަން

3340703

jvb2@juvenilecourt.gov.mv


ބީ 3 ސެކްޝަން

3340709

jvb3@juvenilecourt.gov.mv


ބީ 4 ސެކްޝަން

3340724

jvb4@juvenilecourt.gov.mv


ރަޖިސްްޓްރަރ ސެކްޝަން

3340734

registration@juvenilecourt.gov.mv


އާދީއްތަ - ބުރާސްފަތި : 08:00 ން 15:00