ފޯމުތައް

ރަޖިސްޓްރާރގެ ނިންމުން އަލުން ބަލައިދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު
ދަޢުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމު
ތަރުޖަމާނު ހަމަޖެއްސުމަށް އެދޭ ފޯމު
މޫނު ބުރުގާ އަޅައިގެން ހާޒިރުވާ ފަރާތްތައް ކަށަވަރުކުރާ ފޯމު

ހުރިހާ ފޯމުތަކެއް

# ފޯމުގެ ނަން ޕަބްލިޝް ކުރެވުނު ތާރީޚް
47 ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ މެޑިކަލް ފޯމު 27-06-2021
46 ހޭބިއަސް ކޯޕަސް އަމުރަކަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު ޖަދުވަލު 27-06-2021
45 މުދާ ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އިޤްރާރު 27-06-2021
44 މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ހޯދުމަށްއެދޭ ފޯމް 27-06-2021
43 ޝަރީޢަތް އަޑުއަހަން ވަނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު 27-06-2021