ފޯމުތައް

ރަޖިސްޓްރާރގެ ނިންމުން އަލުން ބަލައިދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު
ދަޢުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމު
ތަރުޖަމާނު ހަމަޖެއްސުމަށް އެދޭ ފޯމު
މޫނު ބުރުގާ އަޅައިގެން ހާޒިރުވާ ފަރާތްތައް ކަށަވަރުކުރާ ފޯމު

ހުރިހާ ފޯމުތަކެއް

# ފޯމުގެ ނަން ޕަބްލިޝް ކުރެވުނު ތާރީޚް
37 ވަކާލާތުކުރުމަށް އެދޭ ފޯމު 27-06-2021
36 ކޯޓު އަމުރު މުރާޖަޢާކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުމަށް ރައްދު ދޭ ފޯމް 27-06-2021
35 ކޯޓު އަމުރު މުރާޖަޢާކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު 27-06-2021
34 ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުމަށް ރައްދު ދޭ ފޯމް 27-06-2021
33 ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތައް ހުށަހަޅާ ފޯމު 27-06-2021