ފޯމުތައް

ރަޖިސްޓްރާރގެ ނިންމުން އަލުން ބަލައިދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު
ދަޢުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމު
ތަރުޖަމާނު ހަމަޖެއްސުމަށް އެދޭ ފޯމު
މޫނު ބުރުގާ އަޅައިގެން ހާޒިރުވާ ފަރާތްތައް ކަށަވަރުކުރާ ފޯމު

ހުރިހާ ފޯމުތަކެއް

# ފޯމުގެ ނަން ޕަބްލިޝް ކުރެވުނު ތާރީޚް
32 މުދާ ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު 27-06-2021
31 އެހެނިހެން ކޯޓު އަމުރަށް އެދި ފަނޑިޔާރަށް ހުށަހަޅާ ފޯމު 27-06-2021
30 ހެކި ހާމަކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު 27-06-2021
29 ހެކި ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރަކަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު 27-06-2021
28 ޕާސްޕޯޓު ނުވަތަ ޓްރެވަލް ޑޮކިއުމަންޓު ހިފެހެއްޓުމުގެ އަމުރަށް އެދި ފަނޑިޔާރަށް ހުށަހަޅާ ފޯމު ޖަދުވަލު 27-06-2021