ފޯމުތައް

ރަޖިސްޓްރާރގެ ނިންމުން އަލުން ބަލައިދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު
ދަޢުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމު
ތަރުޖަމާނު ހަމަޖެއްސުމަށް އެދޭ ފޯމު
މޫނު ބުރުގާ އަޅައިގެން ހާޒިރުވާ ފަރާތްތައް ކަށަވަރުކުރާ ފޯމު

ހުރިހާ ފޯމުތަކެއް

# ފޯމުގެ ނަން ޕަބްލިޝް ކުރެވުނު ތާރީޚް
27 ސަރވެއިލްކުރުމުގެ އަމުރަށް އެދި ފަނޑިޔާރަށް ހުށަހަޅާ ފޯމު 27-06-2021
26 އެކައުންޓުގައިވާ ފައިސާ ދޫކޮށްދިނުމަށް ނުވަތަ މުޢާމަލާތްކުރުން ހުއްޓުވުން ނިމުމަކަށް ގެނައުމުގެ އަމުރަށް އެދި ފަނޑިޔާރަށް ހުށަހަޅާ ފޯމު ޖަދުވަލު 27-06-2021
25 ބޭންކް އެކައުންޓު މޮނީޓަރ ކުރުމުގެ ނުވަތަ ފައިސާ ހިފެހެއްޓުމުގެ ނުވަތަ މުޢާމަލާތްކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ އަމުރަށް އެދި ފަނޑިޔާރަށް ހުށަހަޅާ ފޯމު ޖަދުވަލު 27-06-2021
24 ހަށިގަނޑުގެ ބޭރުން ސާމްޕަލް ނެގުމުގެ އަމުރަށް އެދި ފަނޑިޔާރަށް ހުށަހަޅާ ފޯމު 27-06-2021
23 ޕާސްޕޯޓު ނުވަތަ ޓްރެވަލް ޑޮކިއުމަންޓު ހިފެހެއްޓުމުގެ އަމުރަށް އެދި ފަނޑިޔާރަށް ހުށަހަޅާ ފޯމް 27-06-2021