ފޯމުތައް

ރަޖިސްޓްރާރގެ ނިންމުން އަލުން ބަލައިދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު
ދަޢުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމު
ތަރުޖަމާނު ހަމަޖެއްސުމަށް އެދޭ ފޯމު
މޫނު ބުރުގާ އަޅައިގެން ހާޒިރުވާ ފަރާތްތައް ކަށަވަރުކުރާ ފޯމު

ހުރިހާ ފޯމުތަކެއް

# ފޯމުގެ ނަން ޕަބްލިޝް ކުރެވުނު ތާރީޚް
22 ޖިންސީ ގުނަވަން ބަލާފާސްކުރުން ނުވަތަ ފޮޓޯ ނެގުން ނުވަތަ ހަށިގަނޑުގެ ތެރެއިން ސާމްޕަލް ނެގުމުގެ އަމުރަށް އެދި ފަނޑިޔާރަށް ހުށަހަޅާ ފޯމް 27-06-2021
21 މީހުން ހުއްޓުވައި ބަލާފާސްކުރުމުގެ އަމުރަށް އެދި ފަނޑިޔާރަށް ހުށަހަޅާ ފޯމު 27-06-2021
20 ހައްޔަރުކުރުމުގެ އަމުރު ހޯދުމަށް އެދި ފަނޑިޔާރަށް ހުށަހަޅާ ފޯމް 27-06-2021
19 ތަންތަނާއި ތަކެތި ބަލާފާސްކުރުމުގެ އަމުރަށް އެދި ފަނޑިޔާރަށް ހުށަހަޅާ ފޯމް 27-06-2021
18 ކަފާލަތުގެ ދަށުން ދޫކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު 27-06-2021