ފޯމުތައް

ރަޖިސްޓްރާރގެ ނިންމުން އަލުން ބަލައިދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު
ދަޢުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމު
ތަރުޖަމާނު ހަމަޖެއްސުމަށް އެދޭ ފޯމު
މޫނު ބުރުގާ އަޅައިގެން ހާޒިރުވާ ފަރާތްތައް ކަށަވަރުކުރާ ފޯމު

ހުރިހާ ފޯމުތަކެއް

# ފޯމުގެ ނަން ޕަބްލިޝް ކުރެވުނު ތާރީޚް
17 ތަޙްޤީޤުކުރާ ފަރާތުގެ އިޤްރާރު 27-06-2021
16 ބަންދާމެދު ގޮތެއްނިންމުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު 27-06-2021
15 މެޑިކަލް ފޯމް 27-06-2021
6 "މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނު"ގެ ދަށުން މަޢުލޫމާތު ހޯދާން އެދޭ ފޯމު 27-06-2021
1 ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު 27-06-2021