ޖުވެނައިލް ކޯޓުން އިޢުލާނާއި އެންގުން

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު -ޕްރޮބޭޝަން އޮފިސަރ
ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު -ޕްރޮބޭޝަން އޮފިސަރ
ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު - ކޯޓު އޮފިސަރ
އެސްއޯޕީ ( ކޯވިޑް 19)

# ސުރުޚީ ޕަބްލިޝް ކުރެވުނު ތާރީޚް
8 ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު -ސީނިއަރ ޕްރޮބޭޝަން އޮފިސަރ 2018-11-14
7 ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު -އެޑްމިން އޮފިސަރ 2018-09-27
6 އެސިސްޓަންޓް ލީގަލް އޮފިސަރ 2018-08-14
5 އެސިސްޓެންޓް ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން 2018-03-04
4 އައިޓީ ޓެކްނީޝަން 2017-11-27