ޖުވެނައިލް ކޯޓުން އިޢުލާނާއި އެންގުން

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު -ޕްރޮބޭޝަން އޮފިސަރ
ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު -ޕްރޮބޭޝަން އޮފިސަރ
ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު - ކޯޓު އޮފިސަރ
އެސްއޯޕީ ( ކޯވިޑް 19)

# ސުރުޚީ ޕަބްލިޝް ކުރެވުނު ތާރީޚް
3 ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު -ކޯޓް އޮފިސަރ 2016-04-26
2 ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު -އެޑްމިން އޮފިސަރ 2015-09-06
1 ތަރުޖަމާނުން ބޭނުން ވެއްޖެ 2015-09-10