ޖުވެނައިލް ކޯޓުން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއާއެކު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި.

Card image cap

މޯލްޑިސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ޖުވެނައިލް އޮފެންސަސް ޑިޕާޓްމަންޓުން ޖުވެނައިލް ކޯޓާއެކު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފިއެވެ. 2021 ޖަނަވަރީ 27 ވަނަ ދުވަހު ޖުވެނައިލް ކޯޓުގައި ބޭއްވުނު މި ބައްދަލުވުމުގައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ފަރާތުން އިސްބޭފުޅެއްގެ ގޮތުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވީ، ޖުވެނައިލް އޮފެންސަސް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ޑެޕިއުޓީ ހެޑް އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް ޞޮފްޢަތު ރަޢޫފުއެވެ. ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވީ ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ އިސްޤާޟީ އައްއުސްތާޛު ސަޢީދު އިބްރާހީމްއާއި ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛު އަހްމަދު ޝަރީފްއާއި ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ޢީސާފުޅާއި ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛާ މަރިޔަމް ޠާއިފާގެ އިތުރުން ރަޖިސްޓްރާރ އަލްއުސްތާޛާ ޒަޢީމާ ނަޝީދު އަބޫބަކުރާއި ޗީފް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ އާދަމް ޙަސަން ޙުސައިނާއި ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން އަޙްމަދު އަލްޙަމް އާދިލްއެވެ. މިބައްދަލުވުމަކީ، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން ޑިވެލޮޕް ކުރަމުން ގެންދާ މުއްދަތު ޕޯޓަލް އަދި ރިފަރަލް ފޮނުވުމަށްޓަކައި ބޭނުންކުރާ އެމް.ސީ.ޕީ.ޑީ ސިސްޓަމް ޑިވެލޮޕް ކުރުމުގައި ޖުވެނައިލް ކޯޓާ ގުޅުންހުރި ބައިތަކުގައި، ކޯޓުގެ ޚިޔާލާއި ލަފާ ހޯދުމަށާއި، މުއްދަތު ޕޯޓަލް އަދި އެމް.ސީ.ޕީޑީ އިތުރަށް ރަނގަޅުކޮށް ހަރުދަނާކުރުމަށް ދެފަރާތުން ގުޅިގެން ކުރެވެން ހުރި ކަންތައްތަކާއިމެދު މަޝްވަރާކުރުމަށްޓަކައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ އެދުމުގެމަތިން ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމެކެވެ. މިބައްދަލުވުމުގައި މުއްދަތު ޕޯޓަލް އަދި އެމް.ސީ.ޕީޑީ ސިސްޓަމްގެ މިހާރު ކުރިއަށް ގޮސްފައިވާ ހިސާބުގެ ޑެމޮންސްޓެރޭޝަނެއް ވަނީ ދައްކާލާފައެވެ. މުއްދަތު ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް މަސައްކަތްތައް ފެށުމުން، ކުރިއަށް އޮތްތާގައި ދެފަރާތަށްވެސް މިހާރަށްވުރެ ބޮޑެތި ފަސޭހަތަކެއް ލިބި މަސައްކަތްތައް އިތުރަށް ހަލުވި ވެގެންދާނެކަމަށާއި އެގޮތުން ލިޔެކިއުންތައް އެއް ސިސްޓަމެއްގެ ތެރެއިން ފެނުމާއި ރެކޯޑުތައް ބެލެހެއްޓުމުގައި ފަސޭހަވެގެންދާނެކަމުގައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން ފާހަގަކުރައްވާފައިވެއެވެ.

ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 2021-01-27
Card image cap
އަންހެން ފަނޑިޔާރުންގެ މަހާސިންތާ/"ވިމެން ޖަޖަސް ކޮންފަރެންސް"ގައި ޖުވެނައިލް ކޯޓުން ބައިވެރިވެއްޖެ..

އަންހެން ފަނޑިޔާރުން، ޤާޟީން އަދި މެޖިސްޓްރޭޓުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން، ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނާއި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދަވާ އަންހެން ފަނޑިޔާރުންގެ ފުރަތަމަ މަހާސިންތާ / 'ވިމެން ޖަޖަސް ކޮންފަރެންސް ' ގައި ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެއްޖެއެވެ. 202...

Card image cap
ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ރިސެސް މިއަދު ފަށައިފި..

ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީންގެ ޢާއްމު މަޖިލީހުން ނިންމަވާފައިވާ ގޮތުގެމަތިން، 2022 ޑިސެންބަރު 11ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 2022 ޑިސެންބަރު 28 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ މިއަހަރުގެ ދެވަނަ ރިސެސްވަނީ ފެށިފައެވެ. ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ރިސެސްގެ މުއްދަތުގައި، ކޯޓުން ބަލަމުން ގެންދާ މައްސަލަތަކުގެ ތ...

Card image cap
"ޗައިލްޑް ރައިޓްސް ސިމްޕޯޒިއަމް"ގައި ޖުވެނައިލް ކޯޓުން ބައިވެރިވެއްޖެ..

ޗިލްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހާއި ޔުނިސެފް ގުޅިގެން، މިމަހުގެ 14 އިން 15 އަށް ކްރޮސްރޯޑް މޯލްޑިވްސްގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ "ޗައިލްޑް ރައިޓްސް ސިމްޕޯޒިއަމް"ގައި ގައި ޖުވެނައިލް ކޯޓުން 2 ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފިއެވެ. ދެ ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުރިއަށް ދިޔަ މި ސިމްޕޯޒިއަމްއަކީ، ކުޑަކުދިންގެ ...