ތޫނު އެއްޗެއް ބޭނުންކޮށްގެން ޤަޞްދުގައި މީހަކު މެރުމުގެ ދަޢުވާ ކޮށްފައިވާ ކުއްޖެއްގެ ބަންދު މުރާޖަޢާކުރުން.

Card image cap

ގއ.މާމެންދޫގައި ހިނގާދިޔަ މާރާމާރީއެއްގައި، 17 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު މަރުވި މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ދައުލަތުގެ ފަރާތުން، "ތޫނު އެއްޗެއް ބޭނުންކޮށްގެން ޤަޞްދުގައި މީހަކު މެރުމުގެ" ދަޢުވާ އުފުލާފައިވާ ކުޑަ ކުއްޖެއްގެ ބަންދަށް ލުޔެއްދީ، ކުއްޖާ ގޭބަންދަށް ބަދަލުކުރުމަށް މިކޯޓުން މިއަދު ވަނީ ނިންމާފައެވެ. މި މައްސަލައިގާ ކުއްޖާގެ ބަންދަށް ލުއި ދިނުމަށް ނިންމާފައިވަނީ، ކ.ހިންމަފުށި އައްސޭރި ޖަލުގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ކުޑަކުދިންގެ ޖަލަކީ، ކުޑަކުދިން ބަންދުގައި ބޭތިއްބުމަށް އެކަށީގެންވާ ތަނެއް ނޫންކަމަށް، ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ގެ ނަންބަރު 168-1/(D1)147/2021/5 ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށް ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް އަންގާފައިވާތީ، ކުއްޖާގެ ބަންދު މުރާޖަޢާކުރުމަށް ބޭއްވުނު، ބަންދު މުރާޖަޢާކުރުމުގެ މަޖިލީހުގައި ކުއްޖާއާއި ދައުލަތުގެ ފަރާތުން އަދި ކުއްޖާގެ މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކުރާ ދައުލަތުގެ އިދާރާއިން ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ކުއްޖާ ބަންދުގައި ހޭދަކުރި މުއްދަތަށާއި، މައްސަލަ ގޮސްފައިވާ ހިސާބަށާއި، ކުއްޖާގެ ޞިއްޙީ ޙާލަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށެވެ. އަދި ކުއްޖާގެ ބަންދަށް ލުއި ދޭން ނިންމާފައިވަނީ މައްސަލައިގެ ބާވަތައް ބަލައި ހަރުކަށި ޝަރުޠުތަކަކާއެކުގައެވެ. އަދި މިނިންމުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު 2019/18 (ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނު) ގެ 59 ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، ކޮންމެ 15 ދުވަހަކުން މުރާޖަޢާކުރަމުން ގެންދާނެއެވެ.

ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 2021-11-02
Card image cap
ތޫނު އެއްޗެއް ބޭނުންކޮށްގެން ޤަޞްދުގައި މީހަކު މެރުމުގެ ދަޢުވާ ކޮށްފައިވާ ކުއްޖެއްގެ ބަންދު މުރާޖަޢާކުރުން..

ގއ.މާމެންދޫގައި ހިނގާދިޔަ މާރާމާރީއެއްގައި، 17 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު މަރުވި މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ދައުލަތުގެ ފަރާތުން، "ތޫނު އެއްޗެއް ބޭނުންކޮށްގެން ޤަޞްދުގައި މީހަކު މެރުމުގެ" ދަޢުވާ އުފުލާފައިވާ ކުޑަ ކުއްޖެއްގެ ބަންދަށް ލުޔެއްދީ، ކުއްޖާ ގޭބަންދަށް ބަދަލުކުރުމަށް މިކޯޓުން މިއަދު ވަނީ ނިންމާފައެވެ. މި މ...

Card image cap
ޖުވެނައިލް ކޯޓުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ޝަރީޢަތްތަކުގައި އޯޑިއޯ އަދި ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގ މެދުވެރިކޮށް ބައިވެރިވުމާ ބެހޭ އުޞޫލު ޢާންމުކޮށްފި.

ޖުވެނައިލް ކޯޓުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ޝަރީޢަތްތަކުގައި އޯޑިއޯ އަދި ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގ މެދުވެރިކޮށް ބައިވެރިވުމާ ބެހޭ އުޞޫލު މިއަދު ޢާންމުކޮށްފިއެވެ. މި އުޞޫލަކީ ޖުވެނައިލް ކޯޓުގައި ކުރިޔަށް ގެންދާ ކުޑަކުދިންގެ ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގެ ޝަރީޢަތް ހިންގާއިރު، އޯޑިއޯ އަދި ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގ މެދުވެރިކޮ...

Card image cap
ޤާނޫނު ނަންބަރު 2019/18 (ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނު)ގެ ދަށުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަކަށް ޙާޟިރުވެ، ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތްތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސް މައްސަލައެއް ނިންމާ ޙުކުމްކޮށްފި.

ޤާނޫނު ނަންބަރު: 2019/18 (ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކުށްކުރާ ކުޑަކުދިންގެ މައްސަލަތައް ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގައި ބެލުމުގެ އިޙްތިޞާޞް ލިބިގެންވަނީ ހަމައެކަނި ޖުވެނައިލް ކޯޓަށްކަމަށް ކަނޑައެޅުނު ފަހުން، އަތޮޅު ތެރެއިން ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި، ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ...