ޕްރޮސީޖަރސް

# ނަން ޕަބްލިޝް ކުރެވުނު ތާރީޚް ޑައުންލޯޑް
1 ޖުވެނައިލް ކޯޓުގައި ހުންނަ ދުވަސްވީ ޝަރުޢީ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ ހޯދުން 09-01-2013
2 ޖުވެނައިލް ކޯޓުގައި ވަކާލާތުކުރުމުގެ ހުއްދަ ހޯދުން 09-01-2014
3 ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓް ދޫކުރުން 09-01-2014
4 މައްސަލައާގުޅޭ ލިޔެކިއުންތައް ހޯދުން 09-01-2014
5 އެސްއޯޕީ ( ކޯވިޑް 19) 12-04-2020