މައްސަލަ ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓުތައް

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު ޤަޟިއްޔާގެ ބާވަތް ޕަބްލިޝް ކުރެވުނު ތާރީޚް ފިޔަވަޅު
20-Jv-C-2014 މީހެއްގެ ހަށިގަނޑަށް ގެއްލުން ދިނުން 2018-06-24
03-Jv-C-2016 ޒިނޭކުރުން 2017-02-01
09-Jv-C-2016 ޑައިމޯފިން ބޭނުން ކުރުން 2017-02-01
19-Jv-C-2016 އެހެން މީހެއްގެ މުދަލެއްގެ މައްޗައް ހުއްދަނޫންގޮތެއްގައި ބާރުހިންގުނެ 2017-02-01
24-Jv-C-2016 ޑައިމޯފިން ބޭނުން ކުރުން 2017-02-01
26-Jv-C-2016 ކެނަބިސް ބޭނުްން ކުރުން 2017-02-01
19-Jv-C-2015 ފޭރުން 2017-02-01
01-Jv-C-2016 އަމުރަށް ނުކިޔަމަންތެރިވުން 2017-02-01
34-Jv-C-2014 ޒިނޭކުރުން 2016-09-07
65-Jv-C-2012 ޒިނޭކުރުން 2016-09-07
08-Jv-C-2014 މީހެއްގެ ހަށިގަނޑަށް ގެއްލުންދިނުން 2016-03-31
30-Jv-C-2014 ދިވެހިރާއްޖެއަށް ބަނގުރާ އެތެރެކޮށް ގެންގުޅުން 2016-01-27
17-Jv-C-2015 ކެނެބިސް ޓްރެފިކްކުރުން 2016-01-13
09-Jv-C-2015 ޒިނޭކުރުން 2015-12-31
41-Jv-C-2014 މީހެއްގެ ހަށިގަނޑަށް ގެއްލުންދިނުން 2015-12-31
10-Jv-C-2015 ޒިނޭކުރުން 2015-12-31
14-Jv-C-2015 ޒިނޭކުރުން 2015-12-31
06-Jv-C-2015 ޑައިމޯފިނުން ޓްރެފިކްކުރުން 2015-12-31
15-Jv-C-2015 ޣައިރުޤާނޫނީ އެއްވުމަކުން އަމަންނަގާލުން 2015-12-31
18-Jv-C-2015 މީހަކަށް ނުރައްކާތެރި ހާނިއްކައެއްވާގޮތަށް ތޫނު އެއްޗެއް ބޭނުންކޮށްގެން މާރާމާރީ ހިންގުން 2015-12-31
01-Jv-C-2014 ބޭހުގެ ގޮތުގައިބޭނުންކުރެވޭ މަސްތުވާއެއްޗެއް ވިޔަފާރިކުރުމަށްޓަކައި އަތުގައި ބެހެއްޓުން 2015-12-20
16-Jv-C-2014 މަކަރާއި ޙީލަތްހެދުން 2015-08-18
09-Jv-C-2014 އަމުރަށް ނުކިޔަމަންތެރިވުން 2015-07-20
31-Jv-C-2012 އަމުރައް ނުކިޔަމަންތެރިވުން 2014-03-04
31-Jv-C-2013 ފުލުހުންގެ ދައުރު އަދާކުރަންހުރި މީހަކަށް ޙަމަލަދިނުން 2014-03-04
32-Jv-C-2013 ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެހި ދިނުމަށް އިންކާރުކުރުން 2014-03-04
34-JvC-2012 ޓެރަރިޒަމް 2014-03-04
34-Jv-C-2013 އަމުރައް ނުކިޔަމަންތެރިވުން 2014-03-04
36-Jv-C-2013 ތޫނުއެއްޗެއް ބޭނުންކޮށްގެން މީހެއްގެ ހަށިގަނޑަށް ގެއްލުން ދިނުން 2014-03-04
37-Jv-C-2013 ވައްކަންކުރުން 2014-03-04
38-JvC-2013 ޣައިރު ޤާނޫނީ އެއްވުމަކުން އަމަން ނަގާލުން 2014-03-04
39-Jv-C-2012 ޑައިމޯފިން ޓްރެފިކްކުރުން 2014-03-04
44-Jv-C-2013 ފުލުހުންގެ ދައުރު އަދާކުރުމަށް ހުރަސްއެޅުން 2014-03-04
45-Jv-C-2012 މީހެއްގެ މުދަލަށް ގެއްލުން ދޭން އުޅުން 2014-03-04
47-Jv-C-2013 ވައްކަންކުރުން 2014-03-04
48-JvC-2013 މަނާކުރެވިފައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް ބޭނުންކުރުމާއި ވިޔަފާރި ކުރުމަށްޓަކައި އަތުގައި ބެހެއްޓުން 2014-03-04
50-Jv-C-2011 މަނާކުރެވިފައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް ބޭނުންކުރުމާއި، ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި އަތުގައި ބެހެއްޓުން 2014-03-04
50-JvC-2013 ފޭރުން 2014-03-04
52-Jv-C-2012 ކެނެބިހުން މުޢާމަލާތްކުރުން 2014-03-04
53-Jv-C-2012 މަނާކުރެވިފައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި އަތުގައި ބެހެއްޓުން 2014-03-04
54-JvC-2013 ފުލުހުންގެ ދައުރު އަދާކުރުމަށް ދަތިކުރުން 2014-03-04
56-Jv-C-2013 ބަނގުރާ ބުއިން 2014-03-04
57-Jv-C-2012 އަމުރަށް ނުކިޔަމަންތެރިވުން 2014-03-04
58-Jv-C-2012 ވައްކަންކުރުން 2014-03-04
59-Jv-C-2012 ފޭރުން 2014-03-04
62-Jv-C-2013 ދިވެހިރާއްޖޭގައި އޮރިޔާންކާޑު ގެންގުޅުމާއި އަތުގައި ބެހެއްޓުން 2014-03-04
63-Jv-C-2012 ފޭރުން 2014-03-04
63-Jv-C-2013 ވައްކަންކުރުން 2014-03-04
64-Jv-C-2012 ވައްކަންކުރުން 2014-03-04
66-Jv-C-2012 މަނާކުރެވިފައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި އަތުގައި ބެހެއްޓުން 2014-03-04
68-Jv-C-2012 މަސްތުވުމަށްޓަކައި ޑަންލޮޕް ތެރަހުން ވަސްބެލުން 2014-03-04
70-Jv-C-2013 ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގުން 2014-03-04
71-Jv-C-2012 ވައްކަންކުރުން 2014-03-04
72-Jv-C-2012 މީހެއްގެ ހަށިގަނޑަށް ގެއްލުމެއް ދިނުން 2014-03-04
74-Jv-C-2012 ޒިނޭކުރުން 2014-03-04
75-Jv-C-2012 މަނާކުރެވިފައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި އަތުގައި ބެހެއްޓުން 2014-03-04
77-Jv-C-2012 ކެނެބިސް ބޭނުންކުރުން 2014-03-04
80-Jv-C-2012 ބަނގުރާ ގެންގުޅުން 2014-03-04
81-Jv-C-2012 ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ބަނގުރާ އެތެރެކޮށް ގެންގުޅުން 2014-03-04
83-Jv-C-2012 ވައްކަންކުރުން 2014-03-04
84-Jv-C-2011 މަނާކުރެވިފައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް ބޭނުންކުރުމަށްޓަކއި އަތުގައި ބެހެއްޓުން 2014-03-04
98-Jv-C-2011 މަނާކުރެވިފައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި އަތުގައި ބެހެއްޓުން 2014-03-04
99-Jv-C-2011 މަނާކުރެވިފައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް ވިޔަފާރިކުރުމަށްޓަކައި އަތުގައި ބެހެއްޓުމާއި، ބޭހުގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވޭ މަސްތުވާއެއްޗެއް ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި އަތުގައި ބެހެއްޓުން 2014-03-04
01-Jv-C-2013 ޒިނޭކުރުން 2014-02-19
04-Jv-C-2013 ވައްކަންކުރުން 2014-02-19
05-Jv-C-2013 ޒިނޭކުރުން 2014-02-19
06-Jv-C-2013 ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެހި ދިނުމަށް އިންކާރުކުރުން 2014-02-19
07-Jv-C-2013 ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެހި ދިނުމަށް އިންކާރުކުރުން 2014-02-19
08-Jv-C-2013 ބޭހުގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވޭ މަސްތުވާއެއްޗެއް ވިޔަފާރި ކުރުމަށްޓަކައި އަތުގައި ބެހެއްޓެން 2014-02-19
09-Jv-C-2013 މަނާކުރެވިފައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް ބޭނުންކުރުމާއި، ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި އަތުގައި ބެހެއްޓުން 2014-02-19
11-Jv-C-2013 މަނާކުރެވިފައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި އަތުގައި ބެހެއްޓުން 2014-02-19
15-Jv-C-2013 ވައްކަން ކުރުން 2014-02-19
16-Jv-C-2013 ފޭރުން 2014-02-19
18-Jv-C-2013 ވައްކަންކުރުން 2014-02-19
19-Jv-C-2013 ދޮގުމަޢުލޫމާތު ދިނުން 2014-02-19
21-Jv-C-2013 އަމުރަށް ނުކިޔަމަންތެރިވުން 2014-02-19
24-Jv-C-2013 މަނާކުރެވިފައިވާ މަސްތުވާ އެއްޗެއް ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި އަތުގައި ބެހެއްޓުން 2014-02-19
25-Jv-C-2013 މަނާކުރެވިފައިވާ މަސްތުވާ އެއްޗެއް ބޭނުންކުރުން 2014-02-19
28-Jv-C-2013 ވައްކަންްކުރުން 2014-02-19
30-Jv-C-2013 ބަނގުރާބުއިން 2014-02-19
02-Jv-C-2013 ފޭރުން 2014-01-19
20-Jv-C-2013 ވައްކަންކުރުން 2014-01-19
70-Jv-C-2012 ފުލުހުންގެ ދައުރު އަދާކުރަން ހުރި މީހަކަށް ޙަމަލަދިނުން 2014-01-19
67-Jv-C-2012 އަމުރަށް ނުކިޔަމަންތެރިވުން 2014-01-08