ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ތަފާސް ހިސާބު

ޤަޟިއްޔާތަކުގެ ތަފާސް ހިސާބު
ތަޙްޤީޤް ބަންދާގުޅޭ މައްސަލަތަކުގެ ތަފާސް ހިސާބު
ޤަޟިއްޔާތަކުގެ ތަފާސް ހިސާބު
2013ވަނަ އަހަރުގެ އިޞްލާޙީ ޕްރޮގްރާމްގެ ތަފާސް ހިސާބު