ޖުވެނައިލް ކޯޓު ކަލަންޑަރ 2021
                               
  ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތަކާއި މުޙިއްމު ދުވަސްތައް ހޮނިހިރު ހުކުރު ބުރާސްފަތި ބުދަ އަންގާރަ ހޯމަ އާދިއްތަ ޖަނަވަރީ  
  1- މީލާދީ އައުއަހަރު ފެށޭދުވަސް 2 1            
    9 8 7 6 5 4 3  
  10- ވެރިންގެ ބައްދަލުވުން 16 15 14 13 12 11 10  
    23 22 21 20 19 18 17  
  25- ވެރިންގެ ބައްދަލުވުން 30 29 28 27 26 25 24  
  31- ސްޓާފް މީޓިންގ             31  
                 
  ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތަކާއި މުޙިއްމު ދުވަސްތައް ހޮނިހިރު ހުކުރު ބުރާސްފަތި ބުދަ އަންގާރަ ހޯމަ އާދިއްތަ ފެބްރުއަރީ  
    6 5 4 3 2 1    
  10- ވެރިންގެ ބައްދަލުވުން 13 12 11 10 9 8 7  
    20 19 18 17 16 15 14  
  25- ވެރިންގެ ބައްދަލުވުން / 27- ޕްރޮފެޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޑޭ 1 27 26 25 24 23 22 21  
  28- ސްޓާފް މީޓިންގ             28  
                 
  ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތަކާއި މުޙިއްމު ދުވަސްތައް ހޮނިހިރު ހުކުރު ބުރާސްފަތި ބުދަ އަންގާރަ ހޯމަ އާދިއްތަ މާރޗް  
    6 5 4 3 2 1    
  8- އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން / 10- ވެރިންގެ ބައްދަލުވުން 13 12 11 10 9 8 7  
    20 19 18 17 16 15 14  
  25- ވެރިންގެ ބައްދަލުވުން / 27- އަލިފާން ނިވުމާއި އަލިފާނުން ރައްކާތެރިވުމަށް ހޭލުންތެރިކުރުވުން 27 26 25 24 23 22 21  
  31- ސްޓާފް މީޓިންގ       31 30 29 28  
                 
  ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތަކާއި މުޙިއްމު ދުވަސްތައް ހޮނިހިރު ހުކުރު ބުރާސްފަތި ބުދަ އަންގާރަ ހޯމަ އާދިއްތަ އޭޕްރިލް  
    3 2 1          
  8- އޮފީސް މާހެފުން 10 9 8 7 6 5 4  
  11- ވެރިންގެ ބައްދަލުވުން /13- މުލަ ރޯދަދުވަސް 17 16 15 14 13 12 11  
  24- އޮފީސް ތަރާވީސް 24 23 22 21 20 19 18  
  25- ވެރިންގެ ބައްދަލުވުން / 29- ސްޓާފް މީޓިންގ / 29- އޮފީސް ރޯދަވީއްލުން   30 29 28 27 26 25  
                 
  ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތަކާއި މުހިއްމު ދުވަސްތައް ހޮނިހިރު ހުކުރު ބުރާސްފަތި ބުދަ އަންގާރަ ހޯމަ އާދިއްތަ މެއި  
  1- ބައިނަލްއަޤްވާމީ މަސައްކަތްތެރިންގެ ދުވަސް 1              
    8 7 6 5 4 3 2  
  13-15 ފިޠުރު އީދުގެ މުނާސަބަތުގައި / 10- ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް / 10- ވެރިންގެ ބައްދަލުވުން  15 14 13 12 11 10 9  
  20- ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާއަށް ޒިޔާރަތްކުރުން 22 21 20 19 18 17 16  
    25- ވެރިންގެ ބައްދަލުވުން 29 28 27 26 25 24 23  
  31- ސްޓާފް މީޓިންގ           31 30  
                 
  ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތަކާއި މުހިއްމު ދުވަސްތައް ހޮނިހިރު ހުކުރު ބުރާސްފަތި ބުދަ އަންގާރަ ހޯމަ އާދިއްތަ ޖޫން  
  5- އޮފީސް ފެހިކުރުން (ގަސް އިންދުން)  5 4 3 2 1      
  10- ވެރިންގެ ބައްދަލުވުން 12 11 10 9 8 7 6  
    19 18 17 16 15 14 13  
  26- ޕްރޮފެޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޑޭ 2 26 25 24 23 22 21 20  
  30- ސްޓާފް މީޓިންގ / 27- ވެރިންގެ ބައްދަލުވުން        30 29 28 27  
                 
  ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތަކާއި މުހިއްމު ދުވަސްތައް ހޮނިހިރު ހުކުރު ބުރާސްފަތި ބުދަ އަންގާރަ ހޯމަ އާދިއްތަ ޖުލައި  
  10-1 ޖުވެނައިލް ކޯޓު ރިސެސް  3 2 1          
    10 9 8 7 6 5 4  
  11- ވެރިންގެ ބައްދަލުވުން 17 16 15 14 13 12 11  
  19- ޙައްޖު ދުވަސް / 18-23 އަޟްޙާ އީދުގެ މުނާސަބަތުގައި 24 23 22 21 20 19 18  
  26-27 މިނިވަންދުވަސް / 25- މިނިވަންދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި / 28- ވެރިންގެ ބައްދަލުވުން / 29- ސްޓާފް މީޓިންގ 31 30 29 28 27 26 25  
                 
  ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތަކާއި މުހިއްމު ދުވަސްތައް ހޮނިހިރު ހުކުރު ބުރާސްފަތި ބުދަ އަންގާރަ ހޯމަ އާދިއްތަ އޯގަސްޓް  
  1- ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ 24 ވަނަ އަހަރީދުވަސް (1 އޮގަސްޓު އިން 5 އަށް ތަފާތު ޙަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ) 7 6 5 4 3 2 1  
  10- ހިޖުރީ އާއަހަރު ފެށޭދުވަސް / 11- ވެރިންގެ ބައްދަލުވުން 14 13 12 11 10 9 8  
    21 20 19 18 17 16 15  
  25- ވެރިންގެ ބައްދަލުވުން 28 27 26 25 24 23 22  
  31- ސްޓާފް މީޓިންގ         31 30 29  
                 
  ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތަކާއި މުހިއްމު ދުވަސްތައް ހޮނިހިރު ހުކުރު ބުރާސްފަތި ބުދަ އަންގާރަ ހޯމަ އާދިއްތަ ސެޕްޓެންބަރު  
    4 3 2 1        
    11 10 9 8 7 6 5  
  12- ވެރިންގެ ބައްދަލުވުން / 14-ފަސްޓް އެއިޑްއާބެހޭ ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންދިއުން 18 17 16 15 14 13 12  
  25- ޕްރޮފެޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޑޭ 3 25 24 23 22 21 20 19  
  26-ވެރިންގެ ބައްދަލުވުން / 30- ސްޓާފް މީޓިންގ     30 29 28 27 26  
                 
  ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތަކާއި މުހިއްމު ދުވަސްތައް ހޮނިހިރު ހުކުރު ބުރާސްފަތި ބުދަ އަންގާރަ ހޯމަ އާދިއްތަ އޮކްޓޯބަރ  
    2 1            
    9 8 7 6 5 4 3  
  10- ވެރިންގެ ބައްދަލުވުން 16 15 14 13 12 11 10  
  19- ކީރިތި ރަސޫލާގެ ޢީދުމީލާދީ 23 22 21 20 19 18 17  
  25- ވެރިންގެ ބައްދަލުވުން 30 29 28 27 26 25 24  
  31- ސްޓާފް މީޓިންގ             31  
                 
  ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތަކާއި މުހިއްމު ދުވަސްތައް ހޮނިހިރު ހުކުރު ބުރާސްފަތި ބުދަ އަންގާރަ ހޯމަ އާދިއްތަ ނޮވެމްބަރ  
  3- ނަޞްރުގެ ދުވަސް 6 5 4 3 2 1    
  10- ވެރިންގެ ބައްދަލުވުން / 11- ޖުމްހޫރީ ދުވަސް 13 12 11 10 9 8 7  
    20 19 18 17 16 15 14  
  21- ފިރިހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން / 25 ވެރިންގެ ބައްދަލުވުން / 27- ޕްރޮފެޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޑޭ 4 27 26 25 24 23 22 21  
  30- ސްޓާފް މީޓިންގ         30 29 28  
                 
  ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތަކާއި މުހިއްމު ދުވަސްތައް ހޮނިހިރު ހުކުރު ބުރާސްފަތި ބުދަ އަންގާރަ ހޯމަ އާދިއްތަ ޑިސެމްބަރ  
  1-20 ޖުވެނައިލް ކޯޓު ރިސެސް  4 3 2 1        
  12- ވެރިންގެ ބައްދަލުވުން 11 10 9 8 7 6 5  
  12- ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒަށް ޒިޔާރަތްކުރުމާއި ހަދިޔާ ދިނުން 18 17 16 15 14 13 12  
    25 24 23 22 21 20 19  
  26- ވެރިންގެ ބައްދަލުވުން / 30- ސްޓާފް މީޓިންގ   31 30 29 28 27 26  
                               
 
X X X X X X X X
ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް ސްޓާފް މީޓިން އަދި ވެރިންގެ ބައްދަލުވުން ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ އަހަރީދުވަސް ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސް ހަފްތާ ބަންދު ފާހަގަކުރާ މުޙިންމު ދުވަސްތައް ޖުވެނައިލް ކޯޓު ރިސެސް