ޚަބަރު | ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާއި ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ނިޒާމާބެހޭ ސެމިނާރުގައި ޖުވެނައިލް ކޯޓުން ބައިވެރިވެއްޖެ

ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 2019.03.10ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުޑީޝަލް އެކެޑެމީ އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން، 2019 މާރިޗު 02 އިން 2019 މާރިޗު 05 އަށް ރ.އުނގޫފާރުގައި ކުރިޔަށް ގެންދެވި، ''ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާއި ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ނިޒާމާބެހޭ ސެމިނާރު'' ގައި ޖުވެނައިލް ކޯޓުން ބައިވެރިވެއްޖެއެވެ.

މިސެމިނާރަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާއި ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ނިޒާމަށް މުއައްސަސާތަކުގެ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުވުމަށާއި، ނިޒާމު ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުއަޙަދާތަކާއި މިންގަނޑުތަކުގައި އެކަށައަޅާފައިވާ އުޞޫލުތައް ދެނެގަނެ ތަޖުރިބާ ޙިއްޞާކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ބޭއްވުނު ސެމިނާރެކެވެ. މިސެމިނާރުގައި ރ. އަތޮޅު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގެ މެޖިސްޓްރޭޓުންނާއި، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއާއި، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ އާއި އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ސްކޫލްތަކުގެ ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. 

ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ފަރާތުން މިސެމިނާރުގައި މަޢުލޫމާތު ދެއްވީ ކޯޓުގެ ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ޢީސާފުޅު އާއި އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް އޮފިސަރުން ކަމުގައިވާ ޝިނާޒާ މުޙައްމަދު ދީދީ އާއި ޢަފްރާ ޢުޘްމާން އެވެ.