ޚަބަރު | ރިސެސްއަށް ނުދާ ގޮތަށް ޖުވެނައިލް ކޯޓުން ނިންމައިފި

ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 2012.12.03ޤާނޫނުނަންބަރު22/2010"ދިވެހިރާއްޖޭގެކޯޓުތަކުގެޤާނޫނު"ގެސުޕީރިއަރކޯޓުތަކުގެބައިގާ،ރިސެސްގެ ވާހަކަ ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާތީއާއި، އަދިސުޕީރިއަރކޯޓުތައްރިސެސްއަށްދާންޖެހޭސަބަބެއްވެސްބަޔާންކޮށްފައިނުވުމުގެސަބަބުންނާއި،ކޯޓު ރިސެސްއަށް ދިއުމަށްވުރެ، ކޯޓުގައި ހުރި ބޮޑެތި އަދި މުހިއްމު މައްސަލަތައް ހިންގާ ނިންމުމަކީ ކޯޓުން އިސްކަންދޭ ކަމަކަށްވާތީ، ރިސެސްއަށް ނުދާ ގޮތަށް ކޯޓުން ނިންމީއެވެ.