ޚަބަރު | ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޓްރެއިނިންގ 13 ވަނަ ބުރު ގައި ފެސިލިޓޭޓަރުންގެ ގޮތުގައާއި، ބައިވެރިންގެ ގޮތުގައި ޖުވެނައިލް ކޯޓުން ބައިވެރިވެއްޖެ.

ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 2013.02.2617 ފެބުރުއަރީ 2013 އިން 20 ފެބުރުއަރީ 2013 އަށް،ކ.މާފުށީގައި ބޭއްވުނު، ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޓްރެއިނިންގގެ13ވަނަ ބުރު ގައި ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ފަރާތުން ޓްރެއިނިންގެ ފެސިލިޓޭޓަރުންގެ ގޮތުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފިއެވެ. މި ޓްރެއިނިންގގައި ފެސިލިޓޭޓަރުންގެ ގޮތުގައި، ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވީ، ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ރަޖިސްޓްރާރ ޒަޢީމާ ނަޝީދު އަބޫބަކުރެވެ. މިޓްރެއިނިންގއަކީ، ބަންދުގައި ތިބޭ ކުޑަކުދިންނާމެދު ޢަމަލުކުރާނެ އުޞޫލުތަކާއި، ބައިނަލްއަޤުވާމީ މިންގަނޑުތަކާބެހޭ ގޮތުން ޕްރިޒަން އޮފިސަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ބޭއްވުނު ޓްރެއިނިންގ އެކެވެ.