ޚަބަރު | ޖުވެނައިލް ކޯޓުގައި އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރަކު ހަމަޖައްސައިފި

ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 2014.07.17ޤާނޫނު ނަންބަރު 2014/1 (މަޢުލޫމާތު ހޯދާ ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނު) ގެ 36 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި ޙަވާލާދީ އެޤާނޫނު ގެދަށުން ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ އިންފޮރމޭޝަން އޮފިސަރެއްގެ ގޮތުގައި ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް އޮފިސަރ ޝިނާޒާ މުޙައްމަދު ދީދީ ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.