ފޯމުތައް

ކޯޓު އޮފިސާރ ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު
މެޑިކަލް ފޯމް
ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު
ތަރުޖަމާނުން ބޭނުންވެއްޖެ

ހުރިހާ ފޯމުތަކެއް

# ފޯމުގެ ނަން ޕަބްލިޝް ކުރެވުނު ތާރީޚް
1 ޝަރްޢީދާއިރާގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު 13-01-2015
2 ދުވަސްވީ ޝަރުޢީ ލިޔުމަށްއެދޭ ފޯމު 09-01-2014
3 މައްސަލައާގުޅޭ ލިޔުންތަކަށްއެދޭ ފޯމު 09-01-2014
4 ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓް ހޯދުމަށްއެދޭ ފޯމު 09-01-2014
5 ވަކާލާތު ކުރުމަށްއެދޭ ފޯމް 09-01-2014