ފޯމުތައް

ހިމާޔަތާއި ރައްކާތެރިކަން ލިބޭ ގޮތަށް ހެކިބަސްދޭ މީހާ ކަށަވަރު ކުރުމުގެގޮތުން ނަގާ ބަޔާން
އޯޑިއޯ / ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގ މެދުވެރިކޮށް ޝަރީޢަތް ހިންގުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު
ވީޑިއޯކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް މަޖިލިސް ކުރިއަށް ގެންދިއުމާ ގުޅޭ އިޤުރާރު
ކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރެވޭ ފަރާތުގެ އިޤުރާރު

ހުރިހާ ފޯމުތަކެއް

# ފޯމުގެ ނަން ޕަބްލިޝް ކުރެވުނު ތާރީޚް
31 ޖަދުވަލު 28 - ފުރައިގެން ދިއުމުގެ ހުއްދައަށްއެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު 26-08-2018
30 ޖަދުވަލު 27 - ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ މެޑިކަލް ފޯމު 26-08-2018
29 ޖަދުވަލު 25 - ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުގެ ބަޔާން 26-08-2018
28 ޖަދުވަލު 24- ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް ޝަރީޢަތް ހިންގުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު 26-08-2018
27 ޖަދުވަލު 14- ކޯޓުއަމުރަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އިޤްރާރު 26-08-2018