ފޯމުތައް

ޖަދުވަލު 43 - ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކާއި ޓްރައިބިއުނަލްތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތައް އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް
ޖަދުވަލު 42 - ކުށުގެ ރެކޯޑު ސާފުކުރާ ފޯމު
ޖަދުވަލު 41 - މައްސަލައަކާ ގުޅޭގޮތުން ރެކޯޑިންގ އަޑުއެހުމާއި ބަޔާން ބެލުމާއި ބަޔާނުގެ ކޮޕީ ހެއްދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު
ޖަދުވަލު 40 - ދުވަސްވީ ޝަރުޢީ ލިޔުމަށް އެދޭ ފޯމު

ހުރިހާ ފޯމުތަކެއް

# ފޯމުގެ ނަން ޕަބްލިޝް ކުރެވުނު ތާރީޚް
27 ޖަދުވަލު 14- ކޯޓުއަމުރަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އިޤްރާރު 26-08-2018
26 ޖަދުވަލު 12- ކޯޓު އަމުރަށް އެދި ފަނޑިޔާރަށް ހުށަހަޅާ ފޯމް 26-08-2018
25 ޖަދުވަލު 10.10- ހެކި ހާމަކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް 26-08-2018
24 ޖަދުވަލު 10.09- ހެކި ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރަކަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް 26-08-2018
23 ޖަދުވަލު 10.08- ޕާސްޕޯޓު ނުވަތަ ޓްރެވަލް ޑޮކިއުމަންޓު ހިފެހެއްޓުމުގެ އަމުރަށް އެދި ފަނޑިޔާރަށް ހުށަހަޅާ ފޯމް 26-08-2018