ފަހުގެ ޚަބަރުތައް

"އިންޕްލިމެންޓޭޝަން އޮފް ޑައިވާޝަން ފޯރ ޗިލްޑްރަން އިން ކޮންފްލިކްޓް ވިތް ދަ ލޯ (ކެޕޭސިޓީ ބިލްޑިން)" ވޯރކްޝޮޕްގައި ޖުވެނައިލް ކޯޓުން ބައިވެރިވެއްޖެ
post photo

ޔޫ.އެން.އޯ.ޑީ.ސީއާއި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ "އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން އޮފް ޑައިވަރޝަން ފޮރ ޗިލްޑްރަން އިން ކޮންފްލިކްޓް ވިތް ދަ ލޯ" މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމުގައި ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ 4 މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެ ތަމްރީން ލިބިގަތްފިއެވެ. 2022 ޖޫން 28 އިން 30 އަށް މާލޭގައި ކު.....

ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 2022-07-04
އިތުރައް ވިދާޅުވުމަށް
ފުވައްމުލަކުސިޓީއާއި އައްޑޫ ސިޓީއަށް އަމާޒުކުރައްވައިގެން ބޭއްވުނު ''ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޓްރެއިނިންގ'' ޕްރޮގްރާމުގެ ފެސިލިޓޭޓަރުންގެ ގޮތުގައި ޖުވެނައިލް ކޯޓުން ބައިވެރިވެއްޖެ
post photo

2022 ޖޫން 19 އިން 2022 ޖޫން 23 ގެ ނިޔަލަށް ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޔުނިޓުން އިންތިޒާމްކޮށް ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ''ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޓްރެއިނިންގ'' ޕްރޮގްރާމުގައި ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ފެސިލިޓޭޓަރުންގެ ބައިވެރިވެވަޑައިގެން ތަމްރީނު ދެއްވައިފިއެވެ. މި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުގައި ކޯޓުގެ ފަރާތުން ސެޝަންތައް ނަންގަވައ.....

ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 2022-07-02
އިތުރައް ވިދާޅުވުމަށް
Card image cap
ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ރިސެސް މިއަދު ފަށައިފި .

ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީންގެ ޢާއްމު މަޖިލީހުން ނިންމަވާފައިވާ ގޮތުގެމަތިން، 2022 ޖޫން 26 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 2022 ޖުލައި 07 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ޖުވެނައިލްކޯޓުގެ މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ރިސެސްވަނީ ފެށިފައެވެ. ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ރިސެސްގެ މުއްދަތުގައި، ކޯޓުން ބަލަމުން ގެންދާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިނ...

Card image cap
ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ރިސެސް މިއަދު ފަށައިފި.

ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީންގެ ޢާއްމު މަޖިލީހުން ނިންމަވާފައިވާ ގޮތުގެމަތިން، ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ރިސެސް މިއަދު ފަށައިފިއެވެ. 16 ޑިސެންބަރު 2021 އިން ފެށިގެން 31 ޑިސެންބަރު 2021ގެ ނިޔަލަށް ދެމިގެންދާ މި ރިސެސްއަކީ ކޯޓުގެ މިއަހަރުގެ ފަހު ރިސެސްއެވެ. ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ރިސެސްގެ މުއްދަތުގައި، ކޯޓުން ބަލަމުން ...

Card image cap
ތޫނު އެއްޗެއް ބޭނުންކޮށްގެން ޤަޞްދުގައި މީހަކު މެރުމުގެ ދަޢުވާ ކޮށްފައިވާ ކުއްޖެއްގެ ބަންދު މުރާޖަޢާކުރުން..

ގއ.މާމެންދޫގައި ހިނގާދިޔަ މާރާމާރީއެއްގައި، 17 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު މަރުވި މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ދައުލަތުގެ ފަރާތުން، "ތޫނު އެއްޗެއް ބޭނުންކޮށްގެން ޤަޞްދުގައި މީހަކު މެރުމުގެ" ދަޢުވާ އުފުލާފައިވާ ކުޑަ ކުއްޖެއްގެ ބަންދަށް ލުޔެއްދީ، ކުއްޖާ ގޭބަންދަށް ބަދަލުކުރުމަށް މިކޯޓުން މިއަދު ވަނީ ނިންމާފައެވެ. މި މ...

ކޯޓުގެ ވިޝަން


ފަސޭހަކަމާ ހަމަހަމަކަމާއިއެކު އިންޞާފު ޤާއިމުކޮށްދިނުމާއި ފުރިހަމަކަމާއި އަވަސްކަމާއެކު ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދީ، ކުށްކުރާ ކުޑަކުދިން އިޞްލާޙުވުމަށް އެކަށީގެންވާ ރަނގަޅު މާޙައުލެއް ޤާއިމުކުރުމަށް ބާރުއެޅުމާއިއެކު، ޤާނޫނާ ޚިލާފުވާ ކުޑަކުދިންނާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި، ޤާނޫނުގެ ވެރިކަމަށް ބޯލަނބައި، ޤާނޫނީ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށްދޭ އިޖުރާއަތުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ޢަމަލުކޮށް، ކުއްޖާ ކުރި ޢަމަލުގެ ބާވަތަށާއި އެ ޢަމަލުގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހު، ރުޖޫޢީ އިންސާފުގެ ފަލްސަފާގެ ދަށުން ކުއްޖާގެ ޢާއިލާއާއި މުޖުތަމަޢުގެ ބައިވެރިވުމާއެކު ކުއްޖާ އިޞްލާޙުކޮށް، ކުއްޖާ ހެޔޮގޮތުގައި މުޖުތަމަޢަށް އަނބުރާ ގެނައުމަށްޓަކައި އެޅެންހުރި އެންމެ އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން.

ކޯޓުގެ މިޝަން


ކުޑަކުދިންކުރާ ކުށްތަކާ ގުޅިގެން ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކަކީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 2019/18 (ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނު)އާއި އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހެދިފައިވާ ޤަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތީން، ޢަދުލުވެރިކަމާއި އިންސާފުވެރިކަމާއެކު އިތުބާރުހިފޭގޮތަށް، އެކަށީގެންވާ އަވަސްމިނެއްގައި ނިންމާ މައްސަލަތަކެއްކަމަށް ހެދުމާއި، ކުދިން އިޞްލާޙުކޮށް އަނބުރާ މުޖުތަމަޢަށް ގެނައުން.


ކޯޓުގެ ތާރީޚް:


ޖުވެނައިލް ކޯޓަކީ، ކުށްކުރާކުދިންގެ ޢަދަދު މުޖުތަމަޢުގައި އިތުރުވެ އެކަމުގެ ސަބަބުން މުޖުތަމަޢަށް ކުރިމަތިވާންފެށި މައްސަލަތަކަށް ޙައްލެއްހޯދުމަށާއި، ކުޑަކުދިންކުރާ ކުށުގެ މައްސަލަތައް ބަލާނޭ ވަކި ނިޒާމެއް ހަމަޖައްސަންވާނެ ކަމުގައި، ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާބެހޭ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރު 91/9) ގެ 09 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވުމުން ، ކުޑަކުދިންކުރާ ކުށުގެ މައްސަލަތައް ބެލުމަށް ވަކިކޯޓެއް ހުންނަންޖެހޭ ކަމަށް ފެނިގެން 01 އޯގަސްޓް 1997 ގައި އުފެއްދި ކޯޓެކެވެ. 01 އޯގަސްޓް 1997 އިން ފެށިގެން، 21 އޮކްޓޯބަރ 2010 އާ ހަމައަށް ޖުވެނައިލް ކޯޓު ހިންގަމުން އައިސްފައިވަނީ، "ކުޑަކުދިންނާބެހޭ ކޯޓު" ގެ ނަމުގައެވެ. 21 އޮކްޓޯބަރ 2010 ގައި "ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު" ތަޞްދީޤު ކުރެވުމާއެކު، ކޯޓުގެ ނަން ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް ބަދަލުވެގެން ދިއައީއެވެ.


2021 ވަނަ އަހަރުގެ ތަފާސްހިސާބު

47

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ

28

ނިންމުނު މައްސަލަ

60

ނުނިމި ބާކީ

39

މުއްދަތު ޢަދަދު

ފޯމުތައް

ނަން ޝާއިޢުކުރެވުނު ތާރީޚް ޑައުންލޯޑް ފޯމެޓް
ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު 2021-11-23
"މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނު"ގެ ދަށުން މަޢުލޫމާތު ހޯދާން އެދޭ ފޯމު 2021-06-27
މެޑިކަލް ފޯމް 2021-06-27
ބަންދާމެދު ގޮތެއްނިންމުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު 2021-06-27
ތަޙްޤީޤުކުރާ ފަރާތުގެ އިޤްރާރު 2021-06-27
އިތުރު ފޯމްތައް

ދުވަހުގެ މައްސަލަތަކުގެ ތާވަލު

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު ބާވަތް ތާރީޚް ގަޑި ސެކްޝަން ސްޓޭޓަސް
2018/‏Jv-C/‏25 ޑައިމޯފިން ޓްރެފިކްކުރުން (ޚުލާސާ ބަޔާން ހުށަހެޅުން) 2022-08-17 09:15AM Jv-B1 ޝެޑިއުލް
އިތުރު ތާވަލު